Yazım Kuralları

Gönderilen Makalelerin Sahip Olması Gereken Şekil Özellikleri

- Makaleler, kaynakça hariç en az 5000 ve en fazla 9000 sözcük olmalıdır.

- En fazla 100 sözcükten oluşan Türkçe ÖZ ve İngilizce ABSTRACT olmalıdır. Öz ve Anahtar Sözcükler (Türkçe ve İngilizce) 10 punto ana metin özelliklerinde hazırlanmalıdır.

- En az üç en fazla beş Anahtar Sözcük (Türkçe ve İngilizce) olmalıdır.

- Makale başlığının altına yazar(lar)ın Unvan, Ad ve Soyadı, onun altına kurum yazılmalı, kurumun altında e-posta adresi ve ORCID Numarası verilmelidir.

- Ana başlık ve alt başlıklara en fazla 3 aşamaya kadar numara verilmelidir. Üçüncü aşamadan sonra numara verilmemelidir. Örneğin;

1.
1.1.
1.1.1.

Atıf Verme Kuralları ve Sayfa Yapısı Özellikleri

Makalede atıflar APA (Amerikan Psikoloji Derneği) En Son Versiyon kurallarına göre yapılmalıdır.

1. Sayfa Yapısı:

Yazılar, üst 3 cm, alt 3 cm, sağ 3 cm, sol 3 cm cilt payı sıfır (0), cilt payı yeri sol kenar boşluklu yazılmalıdır.

2. Yazının Başlığı:

Büyük harf, 12 punto, kalın, tek satır aralıklı ve ortalayarak Bookman Old Style yazı karakteri ile yazılmalıdır.

Örneğin,

TÜRKİYE’DE İŞGÜCÜ PİYASASI, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK

3. Makalenin Yazarı/ları:

Yazı bir yazarlı ise, yazarın adı yazının başlığının bir satır altına, sağ tarafa yanaşık; ad ve soyad küçük harfle, 11 punto ve normal (İtalik ve kalın değil) yazılmalı. Soyad üzerine konulan (1) şeklindeki numara (parantez içine alınmayacak) birinci sayfanın sonuna da konularak bilgiler; akademik unvan, üniversite, fakülte, yüksek okul, kurum adı, bölüm ve e-posta adresi sırasında, aralarına virgül konularak 10 punto ile normal yazılmalı.

Örnek:

Prof. Dr., Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, e-posta adresi, ORCID Numarası

Yazar sayısı iki ise, yazarların ad ve soyadları yine başlığın 1 satır altına, birincisi sola ve ikincisi sağa yanaşık ve yukarıda belirtilen şekilde bir ve iki yıldız kullanarak yazılmalı.

Yazar sayısı üç ise, yazarların ad ve soyadları yine başlığın 1 satır altına, birincisi sola, ikincisi ortada, üçüncüsü sağa yanaşık ve yukarıda belirtilen şekilde sırası ile yazılmalı.

Örnek:

Sektörler Arası İşbirliğine Dayalı İstihdamı Geliştirme ve Girişimciliği Destekleme – Çukurova Bölgesi

Recep Varçın[1]          Mehmet Barca[2]              Müge Ersoy Kart[3]

Yazar sayısı üçten fazla ise yukarıda belirtilenlere uygun bir düzen oluşturulmalıdır.

4. Özet :

Yazının ilk sayfasında, yazar/lar isim/lerinden sonra Türkçe/İngilizce özetler başlığı 11 punto, kalın, metin ise 11 punto yazılmalıdır. Anahtar kelimeler / keywords, Türkçe / İngilizce özet metinlerinin hemen alt satırında 11 punto, normal ve sola hizalı yazılmalıdır.

Makale başlığı ve yazar adından sonra makalenin amacını, kullanılan yöntemleri ve çalışmada yer alan hususları belirten 50 ile 150 kelime arası Türkçe özet metni, ardından makaleye ilişkin anahtar sözcükler, daha sonra makalenin İngilizce başlığı ile 50 ile 150 kelime arası İngilizce özet metni (Abstract başlığı ile), ve makaleye ilişkin İngilizce anahtar kelimeler yer alacaktır, Anahtar Sözcük / Keywords sayısı en çok 5 adet olmalıdır.

5. Giriş

İngilizce anahtar kelimelerden sonra iki satır boşluk vererek, GİRİŞ başlığı 12 punto, kalın, ilk harfi büyük ve numara verilmeden yazılmalıdır.

6. Metin Yapısı:

Yazılar, Times New Roman Stili yazı tipinde, tek satır, 6 nk paragraf aralıklı ve 12 punto büyüklüğünde yazılmalıdır. Makalenin bölümlerinin çalışma içeriği dikkate alınarak konu başlıklarına göre bölüm ve alt-başlıklara ayrılarak ondalık sisteme göre düzenlenmesi gerekmektedir. Yazının başlıkları, 12 punto büyüklüğünde yazılmalıdır.

7. Sonuç

Sonuç başlığı 12 punto, kalın, ilk harfi büyük ve numara verilmeden yazılmalıdır.

8. Metin İçi Göndermeler

Göndermeler dipnotlar şeklinde değil, metin içinde ilgili yere açılacak parantezlerle yapılmalıdır. Parantez içindeki sıralama şu şekilde olmalıdır: Yazar(lar)ın soyadı, kaynağın yılı, sayfa numarası ya da numaraları. Dipnotlar açıklama amacıyla kullanılmalıdır.

Örnek:

Sözünü ettiğiniz bu esneklik aktif politikaların oluşturulmasında, sonuçların tespit edilmesinde eşgüdümü ve diyaloğu zorunlu kılmaktadır. (Varçın, 2004: 5).

Aynı yazarın/yazarların aynı yıl içinde çıkan farklı çalışmalarına atıf yapılıyorsa, yılın yanına a, b, c harfleri konularak ayrım yapılmalı ve bu durum aynı şekilde Kaynakça’da da yer almalıdır.

Örnek:

Yıldırım, Engin ve Şuayyip Çalış (2003a) Social Dialogue in the EU Candidate Countries. Louvain Catholique University.

Yıldırım, Engin ve Şuayyip Çalış (2003b) Sosyal Diyalog mu Sağırlar Diyaloğu mu? Türkiye’de Ekonomik ve Sosyal Konsey. 8. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi. 4 - 6 Aralık 2003, Ankara.

9. Kaynakça

Kaynakça bölümü, çalışmanın en sonunda yer almalıdır. KAYNAKÇA başlığı sayfanın soluna yaslı bir şekilde, 12 punto, kalın ve büyük harf ile yazılmalı. KAYNAKÇA başlığı ile kaynakların ilk satırı 1 satır aralıklı yazılmalı. Yazarların soyadları büyük harf olmalı ve başa yazılmalı. Soyadlarına göre harf sırasında, 11 punto, 1 satır aralıklı yazılmalıdır.

Atıf yapılan çalışmalarda yazar ya da yazarların adlarının tamamı ya da ilk harfi de verilebilir.

Kitaplar

Cam, Erdem (2019) Social Dialogue and Democracy in the Workplace Trade Union and Employer Perspectives from Turkey. Singapore: Springer.

Cam, E. (2019) Social Dialogue and Democracy in the Workplace Trade Union and Employer Perspectives from Turkey. Singapore: Springer.

Poole, Micheal (2003) Industrial Relations - Origins and Patterns of National Diversity. London: Routlage.

Poole, M. (2003) Industrial Relations - Origins and Patterns of National Diversity. London: Routlage.

Derleme

Arıcı, Kadir (2003) Sosyal Yardım Hakkı. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri - Seçme Yazılar (Ed.) E. Tuncay Kaplan ve Bülent Bayat. Ankara: Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Yayını, 29-51.

Arıcı, K. (2003) Sosyal Yardım Hakkı. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri - Seçme Yazılar (Ed.) E. Tuncay Kaplan ve Bülent Bayat. Ankara: Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Yayını, 29-51.

Makaleler

a. Tek Yazarlı

Varçın, Recep (2000) Competition in the Informal Sector of the Economy: The Case of Market Traders in Turkey. International Journal of Sociology and Social Policy. Vol: 20 (3/4), 5-33.

Varçın, R. (2000) Competition in the Informal Sector of the Economy: The Case of Market Traders in Turkey. International Journal of Sociology and Social Policy. Vol: 20 (3/4), 5-33.

b. İki Yazarlı

Yıldırım, Engin ve Şuayyip Çalış (2008) The impact of EU accession on Turkish industrial relations and social dialogue. Industrial Relations Journal. 39: 3, 212 - 228.

Yıldırım, E. ve Ş. Çalış (2008) The impact of EU accession on Turkish industrial relations and social dialogue. Industrial Relations Journal. 39: 3, 212 - 228.

c. İkiden Çok Yazarlı

Rigby, Mike; Sylvie Contrepois ve Fiona O'Brien Smith (2009) The Establishment of Enterprise Works Councils: Process and Problems. European Journal of Industrial Relations 2009, 15: 71 - 90.

Rigby, M.; S. Contrepois ve F. O'Brien Smith (2009) The Establishment of Enterprise Works Councils: Process and Problems. European Journal of Industrial Relations 2009, 15: 71 - 90.

d.Yazarı Belli Olmayan Resmi, Özel Yayınlar, Raporlar vb.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (AÇSHB) (2019) 2018 Yıllık Faaliyet Raporu. İlgili Birim Adı.

Çeviri Eserler

McNeill, William (2004) Dünya Tarihi (Çeviren: Alaeddin Şenel). Ankara: İmge Kitabevi.

McNeill, W. (2004) Dünya Tarihi (Çeviren: Alaeddin Şenel). Ankara: İmge Kitabevi.

Tezler

Varçın, Recep (1996) An Analysis of Conflict an Cooperation in the Informal Sector of the Economy in Turkey. Ph.D. Dissertation. University of Oregon Department of Sociology. 

Varçın, R. (1996) An Analysis of Conflict an Cooperation in the Informal Sector of the Economy in Turkey. Ph.D. Dissertation. University of Oregon Department of Sociology. 

Yorgun, Sayım (1992) Türkiye’de Sosyal Diyalog ve Çalışma Barışı. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı

Yorgun, S. (1992) Türkiye’de Sosyal Diyalog ve Çalışma Barışı. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı

Bildiri / Tebliğ

Özdemir, Süleyman (2007) AB Müzakere Sürecinin Türk Çalışma Yaşamına Etkileri, Yerel İş Barışı Kongresi Tebliğleri (Editör: YERELSEN - Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası). 08 - 09 Eylül 2007. Kocaeli. 149 - 211.

Özdemir, S. (2007) AB Müzakere Sürecinin Türk Çalışma Yaşamına Etkileri, Yerel İş Barışı Kongresi Tebliğleri (Editör: YERELSEN - Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası). 08 - 09 Eylül 2007. Kocaeli. 149 - 211.

Cam, Erdem (2008) Türkiye’de İstihdam Aracılık Hizmetlerinin Serbestleştirilmesine Yönelik Dönüşümün Sendikal Açıdan Değerlendirilmesi. I. Ulusal Çalışma İlişkileri Kongresi, Sakarya Üniversitesi., 6 - 8 Kasım 2008.

Cam, E. (2008) Türkiye’de İstihdam Aracılık Hizmetlerinin Serbestleştirilmesine Yönelik Dönüşümün Sendikal Açıdan Değerlendirilmesi. I. Ulusal Çalışma İlişkileri Kongresi, Sakarya Üniversitesi., 6 - 8 Kasım 2008.

İnternet Kaynakları

İnternetten kullanılan herhangi bir kaynak için aşağıda gösterilen örnekteki sıralama ve şekil şartları dikkate alınmalıdır. Eğer atıf bir yazara yapılacak ise kurum adı yerine sırasıyla yazarın soyadı ve adı yazılmak suretiyle atıf yapılmalıdır.

Örnek:

Uluslararası Çalışma Örgütü (UÇÖ) (2020) “Başlık, konu, makale, bildiri, haber vs. adı” [www.ilo.org] (Erişim Tarihi: 28.10.2020)

Kaynakçada ve metin içinde birden fazla sayfa gruplarını gösterme:

Bochner, S. (1966), The Role of Mathematics in the Rise of Science. Princeton University Press, 4, 23–36, 45–50, 67.

10. Ekler

EKLER, KAYNAKÇA’dan önce verilmelidir. Bunlara metin içindeki göndermeler

Örnek: EK Tablo: 1, EK Şekil: 7 ya da EK Grafik: 5 şeklinde yapılmalıdır.

11. Tablo, Şekil, Grafik İle İlgili

Tablo, şekil, grafik ve resim için eğer alıntı yapılmışsa, kaynak mutlaka belirtilmelidir. 10 punto, 1 satır aralıklı, normal, tablo, şekil, grafik ve resmin boyutunu aşmamalıdır.

Tablo, metin bitiminden 1 satır altta başlamalıdır. Yazarlar tablo, şekil, grafik, resim ve formül için kullandıkları program ya da modülleri bildirmelidirler.

Metin içinde her tablo ve şeklin bir numarası ve başlığı bulunur. Ancak numara ve başlık tablolarda üstte, şekillerde altta yer alır. Başlıklar ise ilk harfleri büyük stilde olur.

Tablonun altında kaynak gösterileceği durumlarda, koyu stilde“Kaynak” yazılarak, kaynak gösterilir. Şekil başlıkları şeklin üstünde yer alır. Başlık, şekil numarasının bitimine nokta konulduktan sonra devam eder .

Tablo ile ilgili:

1 - Tabloların adları, tablo sınırlarını aşmayacak şekilde, tablonun üstüne, Times New Roman, 10 punto, kalın, 1 satır aralıklı, sözcüklerin baş harfleri büyük olmak üzere ve tablonun üst çizgisi ile tablo adı arasında 1,5 satır aralıklı; tablo numarası, tablo adını ortalayacak şekilde aşağıda verilen örnekteki gibi yazılmalı.

2 - Tablo kaynağı, tablonun en solundaki düşey çizgiden sağa doğru 4 harf içeriden, tablonun altına, Times New Roman, 10 punto ile normal yazılmalı. DPT, SGK vb. gibi kısaltmalar kullanılabilir.

3 - Tablonun içindeki herhangi bir konu ile yapılacak açıklama için söz konusu noktaya (*) şeklinde bir işaret konur. Aynı işaret tablonun altında – varsa – Kaynak bilgisinin altına konularak açıklama yazılır. Yapılacak açıklamalar birden çok ise (**), (***) şeklinde devam edilmeli ve Times New Roman, 10 punto ile normal yazılmalı.

4 - Metin içinde tabloya yapılan her bir gönderme için tablo numarası belirtilmeli; “aşağıdaki tablo” ya da “yukarıdaki şekil” gibi ifadeler kullanılmamalıdır.

Örneğin, Tablo : 4 de görüldüğü gibi…. ; .......anlaşılmaktadır .

Örnek:

Tablo 1: İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortasından Gelir Almakta Olanların Birikimli Sayıları

Gelir Alanlar

2004

2005

2006

2007

2008

Sürekli İş Göremezlik

53.063

53.584

54.857

56.105

56.668

Eşler

31.897

32.210

32.737

33.191

33.545

Çocuklar

33.322

33.005

32.446

31.696

31.392

Ana Babalar

9.187

8.213

8.192

8.293

8.311

Hak Sahibi Toplamı

74.406

73.428

73.375

73.180

73.248

Toplam

127.469

127.012

128.232

129.285

129.916

Kaynak: SGK İstatistik Yıllığı, Yıl

Şekil başlıkları şeklin üstünde yer alır. Başlık, şekil numarasının bitimine iki nokta üst üste konulduktan sonra devam eder

Örnek:

Şekil 6: İş Kazalarının İş Yerinde Çalışan Sigortalı Sayılarına Göre Dağılımı

Kaynak: SGK İstatistik Yıllığı, Yıl

12 - Araştırma ve Yayın Etiği 

Yönetim ve Çalışma Dergisi'ne gönderilen makalelerde Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğuna dair ifadeye yer verilmelidir. Bu konuda ayrıntılı bilgileri dergi web sayfasında yer alan; "Yayın Etiği ve İntihal" sekmesinden ulaşılabilir.

Etik Kurul İzni gerektiren çalışmalarda izinle ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı no) makalenin YÖNTEM bölümünde ve ayrıca makalenin ilk ve son sayfasında yer verilmelidir.

 

© 2017 Journal of Managament and Labour
Creative Commons Lisansı