Kamu Çalışanlarında Nicel ve Nitel Yaklaşımla Sendikal Bağlılığı Oluşturan Unsurlar

Factors Forming Union Commitment in Public Employees with Quantitative and Qualitative Approach

Davuthan GÜNAYDIN, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, dgunaydin@nku.edu.tr

Çiğdem VATANSEVER, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, cvatansever@nku.edu.tr

İbrahim GÜNDOĞDU, Tekirdağ Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, igundogdu@sgk.gov.tr

Makale Bilgileri / Article Information

Yıl / Year: 2022 | Cilt / Volume: 6 | Sayı / Issue: 2 | Sayfa / Page(s): 165-184
Sayı Yayın Zamanı / Issue Published: 30 / 12 / 2022 | Özgün Araştırma Makalesi
DOI:

Öz/Özet

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de sendikal bağlılık olgusunun, kamu çalışanlarında nasıl geliştiği, öncel ve sonuçlarının neler olduğunu anlamaktır. Sendikal bağlılık kavramı; sendika üyelerinin toplu pazarlık yoluyla elde ettikleri ekonomik ve dışsal faydalara bağlı olarak sendikalara aidiyetlerinin artmasına atıf yapan bir kavramdır. Sendika bağlılığı aynı zamanda sendika gücünün de bir göstergesi ve işçi hareketinin temeli olarak kabul edilmektedir. Sendikaların gücü üyelerinin yalnızca grevlerde değil aynı zamanda toplu sözleşmenin denetlenmesi, sendika temsilcisi ve ya komite üyeliği gibi konumlarda hizmet etme becerisine de bağlıdır. Bu bağlamda sendika bağlılığı yüksek olan üyelerin sendikal faaliyetleri desteklenmesine ve düzenlemesine yardımcı olma olasılıkları daha yüksektir. Çalışmada Türkiye’de sendikal bağlılık olgusunun, kamu çalışanlarında nasıl geliştiği, öncel ve sonuçlarının neler olduğu iki aşamada araştırılmıştır. İlk aşamada Tekirdağ Büro-Sen üyesi kamu çalışanlarına anket uygulanmıştır. İkinci aşamada ise sendika yöneticileri ve üyeleri ile odak grup çalışması gerçekleştirilmiştir. Bulgular eğitim düzeyi artıkça, sendikal bağlılığın alt boyutlarından biri olan sendika için çalışmaya istekliliğin azaldığını göstermektedir. Ayrıca üyelerin sendikaların ihtiyaçlarını karşılamadığını düşüncesine sahip olması sendikal bağlılık düzeyinin düşmesine ve sendikadan ayrılmasına neden olabilmektedir. Sendikaya çalışmaya en istekli grubun 6-10 yıl arası değişen bir kıdemdeki üyeler olduğu görülmektedir. Çalışmamızda bir demografik değişken olarak kadın veya erkek olmak yalnızca sendika kültürüyle uyum alt boyutunda farklılaşmaktadır. Sendika kültürüyle uyumun erkeklerde kadınlardan daha fazla olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sendikal Bağlılık, Memur Sendikaları, Kamu-Sen

Abstract

The aim of this study is to understand how the union commitment phenomenon is developed in public employees in Turkey, what are its antecedents and consequences. The concept of union commitment refers to the increase in the membership of union members depending on the economic and external benefits obtained by union members through collective bargaining. Union commitment is also accepted as an indicator of union strength and the basis of the labour movement. The strength of unions depends on their members' ability to serve not only in strikes, but also in conditions such as overseeing collective bargaining, union representative or committee membership. In this context, members with high union commitment are more likely to help support and organize union activities. In this study, the union commitment phenomenon was researched in two stages. In the first stage, a questionnaire was filled out to public employees who are members of Tekirdağ Büro-Sen. In the second stage, a focus group study was carried out with union managers and members. The findings show that as the level of education increases, the willingness to work for the union, which is one of the sub-dimensions of union commitment, decreases. It is seen that the group most willing to work for the union is the members with a seniority of 6-10 years. In our study, being a woman or a man as a demographic variable differs only in the sub-dimension of harmony with the union culture. It is seen that the compatibility with the union culture is higher in men than in women.

Keywords: Union Loyalty, Civil Servants' Unions, Kamu-Sen

352 kere |     167 kere

© 2017 Journal of Managament and Labour
Creative Commons Lisansı