Perakende Zincir Marketlerde Tedarik Zinciri Performans Yönetiminin Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Sadakatine Etkisi

The Effect of Supply Chain Performance Management on Customer Satisfaction and Customer Loyalty in Retail Chain Markets

Esra ÖZERİ, esraozeri10@gmail.com

Yener PAZARCIK, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü, Prof. Dr. Ramazan Aydın Yerleşkesi 17200 Ağaköy Biga / Çanakkale- Türkiye, ypazarcik@comu.edu.tr

Makale Bilgileri / Article Information

Yıl / Year: 2022 | Cilt / Volume: 6 | Sayı / Issue: 1 | Sayfa / Page(s): 74-90
Sayı Yayın Zamanı / Issue Published: 30 / 06 / 2022 | Özgün Araştırma Makalesi
DOI:

Öz/Özet

Bu çalışmada, perakende zincir market kapsamındaki indirim market ve süpermarketlerdeki tedarik zinciri performans yönetim farklılıklarının müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati üzerindeki etkisini incelemek amaçlanmıştır. Bu doğrultuda Balıkesir ili sınırları içerisinde faaliyet gösteren Türkiye’nin en büyük ilk beş pazar payına sahip perakende zincir marketlerinden herhangi birini tercih eden 401 müşteriye online anket uygulanmıştır. Katılımcıların 298’ini indirim market müşterileri 103’ünü süpermarket müşterileri oluşturmaktadır. Anket sonucunda elde edilen veriler; faktör analizi, korelasyon analizi ve regresyon analizine tabi tutulmuştur. Araştırma bulgularına göre; tedarik zinciri performansının tüm alt boyutlarının indirim market müşterilerinin memnuniyet ve sadakat düzeylerini etkilediği ancak alt boyutlardan yalnızca fiyatın süpermarket müşterilerinin memnuniyet ve sadakat düzeyleri üzerinde herhangi bir etkisinin bulunmadığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Perakende Zincir Market, Tedarik Zinciri Performansı, Müşteri Memnuniyeti, Müşteri Sadakati

Abstract

This study it is aimed to examine the effect of supply chain performance management differences on customer satisfaction and customer loyalty in discount markets and supermarkets within the scope of retail chain markets. In this direction, an online questionnaire was applied to 401 customers who preferred any of Turkey's top five retail chain stores operating within the borders of Balıkesir province. The participants 298 are discount market customers and 103 are supermarket customers. The data obtained as a result of the survey; factor analysis, correlation analysis and regression analysis were applied. According to the research findings; It has been determined that all sub-dimensions of supply chain performance affect the satisfaction and loyalty levels of discount market customers, but only the price of sub-dimensions does not have any effect on the satisfaction and loyalty levels of supermarket customers.

Keywords: Retail Chain Market, Supply Chain Performance, Customer Satisfaction, Customer Loyalty

334 kere |     150 kere

© 2017 Journal of Managament and Labour
Creative Commons Lisansı