Umut Odaklı Kariyer Gelişimi Psikoeğitim Programının Etkililiği

Hope-Centered Career Development Psychoeducation Effectiveness of the Program

Aşkay Nur ATASEVER, Dr. Öğr. Gör., Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, EBB, askaynur@aku.edu.tr, Ahmet Necdet Sezer Kampüsü Eğitim Fakültesi  / 03200 Afyonkarahisar - Türkiye

Binnur YEŞİLYAPRAK, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Emekli Öğretim Üyesi, binnur.yesilyaprak@gmail.com

Makale Bilgileri / Article Information

Yıl / Year: 2022 | Cilt / Volume: 6 | Sayı / Issue: 1 | Sayfa / Page(s): 28-41
Sayı Yayın Zamanı / Issue Published: 30 / 06 / 2022 | Özgün Araştırma Makalesi
DOI:

Öz/Özet

Bu makalede, ‘Kariyer Akışı: Umut Odaklı Kariyer Gelişimi Modeli’ temeline dayalı olarak hazırlanan bir kariyer müdahale programının; üniversite son sınıf öğrencilerinin okuldan işe geçiş sürecini yönetmelerinde gerekli olan bazı yeterlikleri kazanmalarına etkisi incelenmektedir. Araştırmaya, Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi son sınıf öğrencilerinden kolayda ve amaçlı örnekleme yöntemiyle seçilen gönüllü 8 öğrenci katılmıştır. Karma desene dayalı olarak yapılan araştırmanın nicel verileri Kariyer Geleceği Ölçeği (Kalafat, 2012) ile, araştırmanın nitel verileri ise; Umut Odaklı Kariyer Envanteri (Kabakçı, Niles, Yoon ve Ergene, 2013), oturum değerlendirme formları, UOKGP Değerlendirme Formu, oturum sonlarında yapılan sözlü ve yazılı paylaşımlar ve gözlem yoluyla toplanmıştır. Araştırma sonucunda, gerçekleştirilen psiko-eğitim programının katılımcıların kariyer geçiş süreçlerini yönetmelerinde yardımcı olduğu ve kariyer yeterliklerini arttırdığı ortaya çıkarılmıştır. Bu genel sonuç yanısıra; katılımcıların kariyer geleceği (kariyer uyumluluğu, kariyer iyimserliği ve iş piyasalarına ilişkin algılanan bilgi) algılarında da artış olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kariyer Akışı, Umut Odaklı Kariyer Gelişimi, Psiko-Eğitim Programı

Abstract

In this article, a career intervention program prepared on the basis of 'Career Flow: Hope- Centered Career Development Model'; In this study, the effect of university senior students on gaining some of the competencies necessary to manage the transition from school to work is examined. Eight voluntarily ed students from Afyon Kocatepe University Faculty of Education, ed by convenience and purposeful sampling method, participated in the research. The quantitative data of the research based on the mixed design were determined by The Career Futures Inventory (Kalafat, 2012), and the qualitative data of the research; Hope-Centered Career Inventory (Kabakçı, Niles, Yoon, & Ergene, 2013), session evaluation forms, UOKGP Evaluation Form, oral and written exchanges made at the end of the sessions, and observation were collected. As a result of the research, it was revealed that the psycho-education program carried out helped the participants manage their career transition processes and increased their career competencies. Besides this general result; It was also determined that there was an increase in the perceptions of the participants' career future (career adaptability, career optimism and perceived knowledge about job markets).

Keywords: Career Flow, Hope-Centered Career Development, Psycho-Educational Program

39 kere |     31 kere

© 2017 Journal of Managament and Labour
Creative Commons Lisansı