Uzun Çalışma Süreleri ve Uzun Çalışmanın Etkileri: Banka Çalışanları Üzerine Bir Araştırma

Long Working Times and Effects of Working for Long Times: A Study on Bank Employees

Damla CAN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, damlacan@mu.edu.tr

 

Makale Bilgileri / Article Information

Yıl / Year: 2021 | Cilt / Volume: 5 | Sayı / Issue: 1 | Sayfa / Page(s): 67-88
Sayı Yayın Zamanı / Issue Published: 30 / 06 / 2021 | Özgün Araştırma Makalesi
DOI:

Öz/Özet

Çalışma süreleri, çalışma hayatında üzerinde en çok durulan ve sıklıkla tartışılan konulardan biridir. Çalışma sürelerinin azaltılması, çalışma koşullarını iyileştirmek, çalışanın kişiliğinin geliştirilmesine fırsat vermek, aile ve sosyal hayatının devamlılığına olanak sağlamak açısından önem teşkil ettiği için incelenmeye değer bulunmuştur. Bu çalışmada, çalışma süreleri üzerine gerçekleştirilen tartışmaların teorik çerçevesi ve uzun çalışma sürelerinin çalışanlar üzerinde yarattığı sonuçlar ele alınmıştır. Çalışmada sosyal tarafların temel mücadele alanlarından biri olan çalışma süreleri kavramı, Neo-Klasik Teori’nin eleştirisi ve Marksist Teori temelinde incelenmektedir. Çalışmanın amacı, uzun çalışma sürelerinin çalışanlar üzerinde yarattığı fiziksel, psikolojik ve sosyal etkilere ışık tutmaktır. Bu amaç doğrultusunda nitel araştırma yönteminin kullanılmasına karar verilmiş ve 15 banka çalışanı ile derinlemesine görüşme tekniğine dayanan alan araştırması gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonucunda ise, katılımcıların uzun çalışma sürelerine maruz kaldığı ve çalışma koşullarına ilişkin önemli sorunlar yaşadığı tespit edilmiştir. Bulgular, bu durumun çalışanların fiziksel ve psikolojik sağlığının yanında, aile ve sosyal hayatlarını da olumsuz etkilediğini ortaya çıkarmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çalışma Süresi, Uzun Çalışmanın Etkileri, Bankacılıkta Uzun Çalışma

Abstract

Working times is one of the most discoursed and frequently discussed issues in working life. Since a decrease in working times is important in improving working conditions, giving an opportunity for development of employees’ personality and enabling the continuity of family and social life, it is considered worth examining. This study reviews the theoretical framework of the discussions on working times, and the results of working for long times for employees. The study examines the concept of working times, one of the main struggles of social partners, based on the Neo-Classical Theory and its criticism and the Marxist Theory. The study aims to shed light on the physical, psychological and social effects of long working times on employees. For this purpose, qualitative research was ed and field research was made based on an in-depth interview with 15 bank employees. It was concluded that the participants worked for long times and had significant problems related to working conditions. The findings revealed that it affected negatively the employees’ family and social life beside their physical and psychological health.

Keywords: Working Time, Effects of Working for Long, Working for Long in Banking

109 kere |     65 kere

© 2017 Journal of Managament and Labour
Creative Commons Lisansı