Türkiye’de Hanehalkı İşgücü Piyasasında Eğitimsel Uyumsuzluğun Çok Durumlu Probit Modelle İncelenmesi

Investigation of Education Incompatibility with Multinomial Probit Model in the Household Labor Force Market in Turkey

Hande ERK, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Anabilim Dalı, handeerk1@gmail.com

Sercan DEMİROGLARI Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Anabilim Dalı, sercan.demiroglari@deu.edu.tr

Selena KANTARMACI, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Anabilim Dalı, selenakantarmaci@gmail.com

Şenay ÜÇDOĞRUK BİRECİKLİ, Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü, s.ucdogruk@deu.edu.tr 

 

Makale Bilgileri / Article Information

Yıl / Year: 2021 | Cilt / Volume: 5 | Sayı / Issue: 1 | Sayfa / Page(s): 45-66
Sayı Yayın Zamanı / Issue Published: 30 / 06 / 2021 | Özgün Araştırma Makalesi
DOI:

Öz/Özet

Bireyin aldığı eğitim ile mevcut işi için gereken eğitim seviyesi arasında uyum sorunu olduğunda aşırı eğitim ya da yetersiz eğitim kavramları söz konusu olmaktadır. Aksi durumda birey yeterli eğitimlidir. Çalışmanın amacı Türkiye’de 2014 -2019 yılları hanehalkı işgücü verilerinden yararlanarak 15-65 yaşlarında, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ya kayıtlı istihdamdaki bireylerin eğitim – iş uyuşmazlığı durumlarına etki eden faktörleri belirlemektir. Çalışmada ekonometrik yöntem olarak Çok Durumlu Probit model kullanılmıştır. İlk hipotez, bireyin yaşı ve tecrübesinin aşırı eğitimli olma olasılığı üzerinde negatif etkisinin bulunması yönündedir. Bulgu sağlanmıştır. İkinci hipotez, eğitim düzeyi ile ilgilidir. Bireyin eğitim düzeyi arttıkça aşırı eğitimli olma olasılığının artması ve yetersiz eğitimli olma olasılığının azalması beklenmektedir. Bu bulgu da gerçekleşmiştir. Üçüncüsü hipotez ise bölgesel işsizlik oranına odaklanmaktadır. Bölgesel işsizlik oranında meydana gelecek bir artışın aşırı eğitimli olma olasılığını arttırması beklenmektedir. Elde edilen bulgular, İstanbul, Ege ve Batı Anadolu hariç diğer bölgeler için beklentiyi sağlamıştır. Ayrıca politika değerlendirmelerine de yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Eğitim – İş Uyuşmazlığı, Aşırı Eğitimlilik, Çok Durumlu Probit Model

Abstract

When there is a problem of harmonization between the education received by the individual and the education level required for his / her current job, the concepts of over-education or insufficient education are in question. Otherwise, the individual is adequately educated. The aim of the study year of 2014-2019 in Turkey households SSI training in formal employment in individuals 15-65 years of age benefiting from the labor data- to determine the factors affecting the labor dispute cases. Multinomial Probit model was used as an econometric method in the study. The first hypothesis is that the age and experience of the individual have a negative effect on the probability of being over-educated. The finding is provided. Second, as the education level of the individual increases, the probability of being over-educated increases while the probability of being under-educated is expected to decrease. This finding has also come true. Third, an increase in the regional unemployment rate will increase the probability of being over-educated. The result met the expectations for other regions except Istanbul, Aegean and Western Anatolia regions. In addition, policy evaluations were made.

Keywords: Education - Job conflict, Overeducation, Multinomial Probit Model

97 kere |     60 kere

© 2017 Journal of Managament and Labour
Creative Commons Lisansı