Dördüncü Sanayi Devriminde Üniversite-Sanayi İşbirliği: Türkiye İçin Olası Etkileri Üzerine Düşünceler

University-Industry Cooperation during Fourth Industrial Revolution: Thoughts on the Possible Effects for Turkey

Merve ARSLAN, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü, mtotuk@ankara.edu.tr

Müge ERSOY KART, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, ersoy@politics.ankara.edu.tr

Özlem ATAY, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü, ozkanli@politics.ankara.edu.tr

Makale Bilgileri / Article Information

Yıl / Year: 2021 | Cilt / Volume: 5 | Sayı / Issue: 1 | Sayfa / Page(s): 12-29
Sayı Yayın Zamanı / Issue Published: 30 / 06 / 2021 | Özgün Araştırma Makalesi
DOI:

Öz/Özet

Türkiye’nin karşı karşıya olduğu endüstriyel dönüşüm dalgasına uyum sağlayabilmesi için devlet ve sanayi kuruluşlarının işbirliği içinde çalışarak, farkındalığın arttırılması ve stratejik yol haritasının kısa sürede oluşturulması gerekliliği, sosyal politikaların odağı haline gelerek hem özel sektörün, hem devletin, hem de bilimsel çalışmaların gündemine taşınmıştır. Dolayısıyla, Türkiye’nin ekonomik altyapısına uygun, küresel pazara ürün sunabilecek hedef sektörlerin belirlenerek, bu sektörlere teşvik ve destek programları uygulamalarının hayata geçirilmesi kaçınılmazdır. Bu bağlamda, küresel ekonomik sistemin parçası olan çokuluslu firmaların da, Türkiye’de faaliyetlerini arttırmaları ve deneyimlerini paylaşmaları zorunlu olmuştur. Ayrıca nitelikli işgücü piyasasını ortaya çıkarabilmek ve teknolojik yenilikleri takip edebilmek için eğitim, kurs ve seminerlerin organize edilmesi ve araştırma-geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarının yoğunlaşması da önemli gündem konularından olmuştur. Çalışmanın genel amacı, üniversite-sanayi işbirliğinin önemi ve teknoloji ile ilişkisini saptayarak; ülkeler bazında Ar-Ge faaliyetlerine ayrılan kaynaklar ile Endüstri 4.0’ın Ar-Ge politikaları üzerine etkisini göstergelerle ortaya koymaktır. Mevcut sanayi altyapısının yapay zekâ ve makineler arası iletişim teknolojileri ile donatılmasını amaçlayan Endüstri 4.0 sürecinde, Türkiye’nin bu sürece uyum sağlayabilmesi için stratejik yol haritasının belirlenmesi ise sonuç hedefidir. Bu çerçevede, ilgili çalışmada literatür taraması yönteminden faydalanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Endüstri 4.0, Ar-Ge, üniversite-sanayi işbirliği

Abstract

In order to adapt to the industrial transformation that Turkey faces, the government and industrial organizations should work collaboratively to increase the awareness and establish a strategic road map. This necessity became the focus of social policy, remaining on the agenda of the private sector, the state and as well as the scientific studies. Thus, identifying the target sectors that can offer products to the global market which are appropriate to Turkey's economic infrastructure and implementing the related support and incentive programs to these sectors is a must. In this context, it is crucial that multinational companies, which are part of the global economic system, should share their experiences and increase their activities in Turkey. In addition, organizing trainings, courses and seminars as well as concentrating on research and development (R&D) activities have received much recent attention in the policy debate in order to reveal the qualified labour market and to follow technological innovations. In this framework, the general aim of this study is to specify the importance of university-industry cooperation and its relation with technology; to reveal the effects of Industry 4.0 on R&D policies as well as the resources allocated to R&D activities on country basis with the charts. Industry 4.0 aims to equip the existing industrial infrastructure with the artificial intelligence and communication technologies between machineries. Thus, the second aim of this study is to identify a strategic road map for Turkey in order to adapt to this process. In this context, literature review technique was used. 

Keywords: Industry 4.0, Research and Development, University-Industry Cooperation

100 kere |     76 kere

© 2017 Journal of Managament and Labour
Creative Commons Lisansı