Örgütsel Uygulamaların Yayılımında Kurumsal Etkiler: Muğla İlinde Mavi Bayrak Çevre Ödülünün Yayılımı Üzerine Bir Araştırma

Institutional Influences in the Diffusion of Organizational Practices: A Research on the Diffusion of the Blue Flag Environmental Award in Muğla

Ezgi ÇAK, İşletme Bilim Uzmanı, ezgieda35.ea@gmail.com 

Serkan DİRLİK, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, sdirlik@mu.edu.tr

Makale Bilgileri / Article Information

Yıl / Year: 2021 | Cilt / Volume: 5 | Sayı / Issue: 1 | Sayfa / Page(s): 1-14
Sayı Yayın Zamanı / Issue Published: 30 / 06 / 2021 | Özgün Araştırma Makalesi
DOI:

Öz/Özet

Bu çalışmada, Muğla ilinde faaliyet gösteren ve biri başvuru aşamasında olan Mavi Bayrak çevre ödülüne sahip 30 kurumun yöneticileri ile yapılan görüşmeler çerçevesinde Muğla ilinde Mavi Bayrak çevre ödülünün yayılımı, yeni kurumsalcı kuramın yayılım konusundaki temel mekanizmaları açısından sorgulanmıştır. Araştırmanın genel olarak bulguları Mavi Bayrak çevre ödülünün Muğla ilindeki yayılımında zorlayıcı etkilerin değil, taklitçi ve normatif etkilerin bu ödülün yayılımındaki rolüne işaret etmektedir. Araştırma bulguları, ekonomik nedenlerden ziyade sosyal uyum için Mavi Bayrak çevre ödülüne sahip olunmak istendiğini destekler niteliktedir. Ayrıca, araştırma bulguları yayılımda kültürel-bilişsel etkilerin ağırlığının yerini zamanla normatif etkilere bırakabileceğine de işaret etmektedir. Araştırmada bu ödülün yayılımıyla ilgili ileride yapılabilecek incelemelerin neler olabileceğini de ifade edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yayılım, Kurumsalcı Yaklaşım, Mavi Bayrak, Muğla

Abstract

In this study, the diffusion of the Blue Flag environmental award in Mugla was questioned in terms of the basic mechanisms of the new institutionalist theory on the diffusion, based on the interviews made with the managers of 30 institutions, one of which was still in the application process, operating in Mugla Province and awarded the Blue Flag environmental award. The findings of the study in general point to the role of imitative and normative effects in the diffusion of the Blue Flag environmental award in Mugla Province, not to the role of coercive effects. The research findings support the desire to have the Blue Flag environmental award for social obligation rather than economic reasons. In addition, research findings indicate that the weight of cultural-cognitive effects in diffusion may be replaced by normative effects over time. In the research, it was also stated what further research could be regarding the diffusion of this award.

Keywords: Diffusion, Institutional Approach, Blue Flag, Muğla

98 kere |     77 kere

© 2017 Journal of Managament and Labour
Creative Commons Lisansı