Üniversite Öğrencilerinde Hayatın Amacı ve Akademik Motivasyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Investigation of the Relationship between the Aim of Life and Academic Motivation in University Students

Gürbüz OCAK, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, gocak@aku.edu.tr

Aşkay Nur ATASEVER, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, askaynur@aku.edu.tr

Makale Bilgileri / Article Information

Yıl / Year: 2020 | Cilt / Volume: 4 | Sayı / Issue: 1 | Sayfa / Page(s): 93-112
Sayı Yayın Zamanı / Issue Published: 25 / 06 / 2020 | Özgün Araştırma Makalesi
DOI:

Öz/Özet

Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin hayatın amacına ilişkin algıları ile akademik motivasyon düzeyleri arasındaki ilişkinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini, Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören 381 (307 kadın, 74 erkek) öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma, ilişkisel tarama modelindedir.  Araştırmada veri toplama araçları olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu, üniversite öğrencilerinin hayatın amacına ilişkin algılarını belirlemek için Crumbaugh ve Maholick (1964, 1969) tarafından geliştirilen, Kıraç (2015) tarafından Türk kültürüne uyarlanan Hayatın Amacı Ölçeği ve öğrencilerin akademik motivasyon düzeylerini ölçmek için Vallerand ve arkadaşları tarafından (1992) geliştirilen,  Türkçeye Karagüven (2012) tarafından uyarlanan Akademik Motivasyon Ölçeği kullanılmıştır.  Verilerin analizi sonucunda, hayatın amacı algısının cinsiyet, yaş, ailenin sosyo-ekonomik düzeyi, anne ve babanın eğitim düzeylerine göre anlamlı farklılık göstermediği ortaya konmuştur. Bunun yanında öğrencilerin hayatın amacı algısı okudukları bölüm, bölümünü isteyerek tercih etme, bölümünden memnuniyet derecelerine göre anlamlı farklılık göstermektedir. Araştırmaya göre, öğrencilerin akademik motivasyonları cinsiyet, okudukları bölüm, bölümü isteyerek tercih etme ve bölümden memnun olma değişkenlerine göre anlamlı bir şekilde farklılık göstermektedir. Ayrıca araştırmada, öğrencilerin hayatın amacı algısı ile akademik motivasyonları arasında anlamlı düzeyde ilişki bulunmuştur. Hayatın amacı, öğrencilerde akademik motivasyonu yordamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hayatın Amacı, Akademik Motivasyon, Üniversite Öğrencileri, Cinsiyet

Abstract

Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin hayatın amacına ilişkin algıları ile akademik motivasyon düzeyleri arasındaki ilişkinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini, Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören 381 (307 kadın, 74 erkek) öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma, ilişkisel tarama modelindedir.  Araştırmada veri toplama araçları olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu, üniversite öğrencilerinin hayatın amacına ilişkin algılarını belirlemek için Crumbaugh ve Maholick (1964, 1969) tarafından geliştirilen, Kıraç (2015) tarafından Türk kültürüne uyarlanan Hayatın Amacı Ölçeği ve öğrencilerin akademik motivasyon düzeylerini ölçmek için Vallerand ve arkadaşları tarafından (1992) geliştirilen,  Türkçeye Karagüven (2012) tarafından uyarlanan Akademik Motivasyon Ölçeği kullanılmıştır.  Verilerin analizi sonucunda, hayatın amacı algısının cinsiyet, yaş, ailenin sosyo-ekonomik düzeyi, anne ve babanın eğitim düzeylerine göre anlamlı farklılık göstermediği ortaya konmuştur. Bunun yanında öğrencilerin hayatın amacı algısı okudukları bölüm, bölümünü isteyerek tercih etme, bölümünden memnuniyet derecelerine göre anlamlı farklılık göstermektedir. Araştırmaya göre, öğrencilerin akademik motivasyonları cinsiyet, okudukları bölüm, bölümü isteyerek tercih etme ve bölümden memnun olma değişkenlerine göre anlamlı bir şekilde farklılık göstermektedir. Ayrıca araştırmada, öğrencilerin hayatın amacı algısı ile akademik motivasyonları arasında anlamlı düzeyde ilişki bulunmuştur. Hayatın amacı, öğrencilerde akademik motivasyonu yordamaktadır.

Keywords: Purpose of Life, Academic Motivation, College Students, Gender

109 kere |     64 kere

© 2017 Journal of Managament and Labour
Creative Commons Lisansı