Türkiye’de Sığınmacıların Sosyal Hizmetlere Erişim Deneyimleri: Nitel Bir Araştırma

The Experiences of Asylum Seekers in Accessing Social Works in Turkey: A Qualitative Research

Büşra KORU UZKURT, Polis Akademisi, Trafik Enstitüsü, Ulaşım Güvenliği ve Yönetimi ABD, busra.koruuzkurt@pa.edu.tr

 

 

Makale Bilgileri / Article Information

Yıl / Year: 2023 | Cilt / Volume: 7 | Sayı / Issue: 2 | Sayfa / Page(s): 280-297
Sayı Yayın Zamanı / Issue Published: 30 / 12 / 2023 | Özgün Araştırma Makalesi
DOI:

Öz/Özet

Toplumda dezavantajlı olarak yer alan sığınmacı bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak ve refahlarını artırmak için Kamu ve Sivil Toplum Kuruluşları çeşitli hizmet ve yardımlarla destek sağlamaktadır. Sığınmacılara sağlanan sosyal yardımlar ya da verilen eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimde yaşadıkları deneyimler onların iyilik hali, güven duygusu ve toplumsal uyum süreçlerini etkilemektedir. Bu çalışmada, sığınmacıların sosyal hizmetlere erişimde yaşadıkları deneyimlerin araştırılması için vaka çalışması modelini içeren nitel yöntem kullanılmıştır. 6 erkek ve 6 kadın olmak üzere 12 sığınmacıyla yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Veri analizi için MAXQDA programı kullanılmıştır. Sonuçlar, sığınmacılara sunulan sosyal hizmetlerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli olduğunu göstermiştir. Sığınmacıların sosyal hizmetlere erişimde karşılaştıkları tutumlar zamanla kötüleşme eğilimi göstermektedir. Olumsuz deneyimlerin varlığına rağmen, sosyal hizmet sağlayıcıların tutumları genellikle olumlu görülmektedir. Sığınmacılar, dili bilmemenin yanı sıra, örgütün kurumsallaşması ve sistem sorunları yaşamaktadır. Yaşanan sorunlar karşısında sığınmacılar sessiz kalmayı tercih etmekte ve sorun yaşadığı kuruma bir daha gitmek istememektedir.

Anahtar Kelimeler: Sığınmacı, Mülteci, Sosyal Hizmet

Abstract

Public and non-governmental organizations provide support through various works and aids to meet the asylum seekers needs and increase their welfare. Social aid provided to asylum seekers or their experiences in accessing education and health services influence their well-being, sense of trust, and social harmony processes. A qualitative method, including a case study, was employed to investigate the asylum seekers’ experiences in accessing social works. Semi-structured interviews were conducted with 12 refugees: 6 men and 6 women. The MAXQDA program was employed for data analysis. Results showed that social works provided to asylum seekers are necessary for them to continue their lives. The attitudes that asylum seekers encounter when accessing social services tend to worsen over time. Despite negative experiences, social work providers attitudes are mainly positive. Besides language barriers, asylum seekers experience institutionalization of the organization and system problems, hence choosing silence and not going back to the institution.

Keywords: Assylum Seeker, Migration, Social Work

352 kere |     133 kere

© 2017 Journal of Managament and Labour
Creative Commons Lisansı