Türkiye’de İşgücüne Katılma Oranının Bölgesel Belirleyicileri

Regional Determinants of Labour Force Participation Rate in Türkiye

Rüya KARCI, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü, rüya.ciftci@hbv.edu.tr

Makale Bilgileri / Article Information

Yıl / Year: 2023 | Cilt / Volume: 7 | Sayı / Issue: 2 | Sayfa / Page(s): 263-279
Sayı Yayın Zamanı / Issue Published: 30 / 12 / 2023 | Özgün Araştırma Makalesi
DOI:

Öz/Özet

Türkiye’de işgücü piyasasına ilişkin göstergelerin bölgeler arası farklılıklar göstermesi daha etkin politikaların oluşturulabilmesi adına bahse konu olan piyasanın bölgesel olarak da incelenmesini gerekli kılmaktadır. Bu çalışma ile Türkiye’de 2014-2021 dönemi için bölgesel kapsamda işgücüne katılma oranını belirleyen faktörlerin araştırılması amaçlanmaktadır. İşgücüne katılma oranı ele alınan bir bölgenin içsel koşulları tarafından belirlenmesinin yanı sıra diğer bölge koşullarından etkilenmesi de mümkündür. Bu doğrultuda, işgücüne katılma oranı üzerinde bir dizi sosyo-ekonomik faktörün rolü ile birlikte etkileşim etkilerinin incelenmesine de odaklanılmaktadır. Söz konusu etkilerin yakalanabilmesi amacıyla çalışmada mekânsal panel veri yöntemi kullanılmaktadır. Ayrıca işgücüne katılma oranının bölgesel belirleyicilerinin cinsiyete göre farklılaşma ihtimali de göz önünde bulundurularak analizler kadın, erkek ve toplam kategorileri kapsamında yapılmaktadır. Elde edilen bulgular, dikkate alınan faktörlerin kadın, erkek ve toplam işgücüne katılma oranı üzerindeki etkilerinin farklılaştığını göstermektedir. Ayrıca tüm kategoriler kapsamında istatistiksel olarak anlamlı etkileşim etkilerinin varlığını destekleyen bulgulara ulaşılmaktadır. Bu sonuç, işgücüne katılma oranı üzerinde içsel koşulların yanı sıra komşu bölgelere ilişkin işgücüne katılma oranları ile komşu bölgelerin sosyo-ekonomik koşullarının da önemli olduğu anlamını taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Bölgesel İşgücü, İşgücüne Katılım, Mekânsal Panel Ekonometri, Etkileşim Etkileri

Abstract

The existence of regional differences in the labour market in Turkiye requires a regional analysis of the market in order to formulate more effective policies. The aim of this paper is to examine the factors determining the labour force participation rate in Turkiye for the period 2014-2021, in a regional level. Labour force participation is determined by the endogenous conditions of a region, but can also be influenced by other regional conditions. The paper focuses on the role of a number of socio-economic factors on the labour force participation rate and their interaction effects. To capture these effects, spatial panel data method is employed. Given the possibility that the regional determinants of the labour force participation rate may differ by gender, the analysis is carried out within the categories female, male and total. The empirical evidence suggests that these factors have different effects on female, male and total labour force participation. The results also confirm that there are statistically significant interactions effect across all categories. Thus, the socio-economic conditions in the neighbouring regions are also important for the labour force participation rate.

Keywords: Regional Labour Force, Labour Force Participation, Spatial Panel Econometrics, Interaction Effects

235 kere |     131 kere

© 2017 Journal of Managament and Labour
Creative Commons Lisansı