Covid-19 Salgınının Üniversite Öğrencilerinin Eğitim ve Çalışma Yaşamından Beklentileri Üzerindeki Etkisi: Ankara Örneği

The Effect of Covid-19 Pandemic on Expectations of University Students from Education and Working Life: The Case of Ankara

Süheyla ERİKLİ SELEK, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, serikli@ybu.edu.tr

Volkan IŞIK, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, volkani@hacettepe.edu.tr

Murat ATAN, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü, murat.atan@hbv.edu.tr

Makale Bilgileri / Article Information

Yıl / Year: 2023 | Cilt / Volume: 7 | Sayı / Issue: 2 | Sayfa / Page(s): 241-262
Sayı Yayın Zamanı / Issue Published: 30 / 12 / 2023 | Özgün Araştırma Makalesi
DOI:

Öz/Özet

Bu çalışmanın amacı Covid-19 salgının üniversite öğrencilerinin eğitim ve çalışma yaşamlarına yönelik beklentileri üzerindeki etkisini tespit etmektir. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama (survey) araştırma modeli kullanılmıştır. Tarama modeline uygun olarak geliştirilen anketler 2020 Temmuz itibariyle Ankara’da eğitim gören 1124 öğrenciye çevrimiçi (online) olarak uygulanmıştır. Çalışmada belirlenen hipotezler Mann – Whitney U testi, Kruskal Wallis H ve Friedman testleri ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda Covid-19 salgınının üniversite öğrencilerinin eğitim ve çalışma yaşamından beklentilerini etkilediği tespit edilmekle birlikte, bu etki ile cinsiyet, yaş, medeni durum, hane halkı geliri, babanın işi ve çalışmak istedikleri sektör değişkenleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. Buna karşın; Covid-19 salgınının öğrencilerin eğitim ve çalışma yaşamından beklentilerine etkisi ile iş arama süresi ve eğitim gördükleri alan değişkenleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Gençlik, Çalışma Yaşamı, Eğitim, Beklenti

Abstract

This study aims to determine the impact of the Covid-19 epidemic on the expectations of university students for their education and working life. The survey research model was used as a quantitative research method. The questionnaires developed by the screening model were applied online to 1124 students studying in Ankara as of July 2020. The hypotheses determined in the study were analyzed with the Mann – Whitney U test and Kruskal Wallis H and Friedman tests. As a result of the analysis, it was determined that the Covid-19 epidemic affected the expectations of university students in education and working life. Still, no statistically significant relationship could be found between this effect and the variables of gender, age, marital status, household income, father's job, and the sector they want to work in. Despite that, A statistically significant relationship was found between the effect of the Covid-19 epidemic on students' expectations of education and working life and the variables of job search duration and field of education.

Keywords: Covid-19, Youth, Working Life, Education, Expectation

228 kere |     174 kere

© 2017 Journal of Managament and Labour
Creative Commons Lisansı