Türkiye’de Kayıt Dışı İstihdam Üzerinde Gelir Dağılımı ve Yoksulluğun Etkisi

The Effect of Income Distribution and Poverty on Unregistered Employment in Turkey

Anıl ERALP, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü, anıl.eralp@ibu.edu.tr

Yüksel ÇAĞDAŞ,  Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, yukselcagdas@ibu.edu.tr

Makale Bilgileri / Article Information

Yıl / Year: 2023 | Cilt / Volume: 7 | Sayı / Issue: 2 | Sayfa / Page(s): 219-240
Sayı Yayın Zamanı / Issue Published: 30 / 12 / 2023 | Özgün Araştırma Makalesi
DOI:

Öz/Özet

Kayıt dışı ekonominin çalışma hayatındaki yansıması olan kayıt dışı istihdam, istihdam faaliyetlerinin kurumlara bildirilmemesi ya da eksik bildirilmesi sonucu kamu sektörünü ekonomik ve mali olarak kayba uğratırken kamunun otoritesini de sarsmaktadır. Kayıt dışı istihdamın birçok nedeni bulunmaktadır. Gelir dağılımı ve yoksullukta bu nedenler arasında yer almaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’de 26 bölge özelinde 2014 - 2019 dönemi kayıt dışı istihdam oranı üzerinde gelir dağılımı eşitsizliğinin ve yoksulluğun etkisi mekânsal panel veri analiziyle araştırılmıştır. Bulgular Türkiye’de gelir dağılımı eşitsizliği ve yoksulluğun, kayıt dışı istihdamı pozitif yönlü etkilediğini, ayrıca yoksulluğun da kayıt dışı istihdam üzerinde gelir dağılımı eşitsizliğinden daha büyük etkiye sahip olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Kayıt Dışı Ekonomi, Kayıt Dışı İstihdam, Yoksulluk, Gelir Dağılımı, Mekânsal Panel Veri Analizi

Abstract

Unregistered employment not only inflicts economic and fiscal losses upon the public sector due to the non-reporting or incomplete reporting of employment activities to relevant institutions but also undermines the authority of the government. Income inequality and poverty have an important place in the spread of unregistered employment. In this study, the impact of income distribution inequality and poverty on the rate of unregistered employment in Turkey, across 26 regions, 2014 - 2019, has been investigated through spatial panel data analysis. The findings indicate that it is noteworthy that poverty exerts a more substantial impact on unregistered employment than income distribution inequality.

Keywords: Unregistered economy, Unregistered employment, Poverty, Income Distribution, Spatial Panel Data Analysis

234 kere |     148 kere

© 2017 Journal of Managament and Labour
Creative Commons Lisansı