Meslek Aşkının Öncülleri ve Ardıllarının Belirlenmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma

A Qualitative Research on Determining the Antecedents and Consecutive of Calling

Pelin KANTEN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü, pelinkanten@comu.edu.tr

Yener PAZARCIK, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü, ypazarcik@comu.edu.tr

Merve Gözde DURMAZ, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ezine Meslek Yüksekokulu, Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü, mervegozde.durmaz@comu.edu.tr

Benan ARDA, benanciplak@gmail.com

Makale Bilgileri / Article Information

Yıl / Year: 2023 | Cilt / Volume: 7 | Sayı / Issue: 2 | Sayfa / Page(s): 173-191
Sayı Yayın Zamanı / Issue Published: 30 / 12 / 2023 | Özgün Araştırma Makalesi
DOI:

Öz/Özet

Meslek aşkı, çalışma yaşamında verimliliğin temel unsurlarından ve işe yönelik olumlu tutumlardan birisi olarak değerlendirilmektedir. Bu çerçevede, araştırma kapsamında meslek aşkının öncüllerinin ve ardıllarının bir model çerçevesinde incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırma amacı doğrultusunda kamu ve özel sektör kurumlarında görev yapan çalışanlardan cinsiyet, yaş, medeni durum gibi farklı ölçütler esas alınarak 18 kişi ile yarı yapılandırılmış soru formu aracılığıyla mülakatlar yapılmıştır. Mülakatlardan elde edilen veriler MAXQDA nitel veri analizi programı kullanılarak kodlanmış ve kategorize edilmiştir. Kodların ve kategorilerin görselleştirilmesinde frekans analizi, karşılaştırmalı analiz ve ilişki analizlerinden yararlanılmıştır. Analiz sonuçları çerçevesinde çalışanların meslek aşkına yönelik tutumunu etkileyen faktörlerin bireysel ve örgütsel bağlamda şekillendiği görülmektedir. Ayrıca çalışanların meslek aşkına yönelik tutumlarının ise davranışsal ve örgütsel çerçevede farklı sonuçlar doğurduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Meslek Aşkı, Meslek, Nitel Araştırma

Abstract

Calling considered as one of the positive attitudes towards to the job and also regarded as basic components of productivity in the worklife. In this context, within the scope of the research, it is aimed to determine the antecedents and consequences of calling within the framework of a model. According to the aim of the research, interviews were conducted with 18 employees based on different criteria such as gender, age and marital status through a semi-structured questionnaire who have been working in the private sector and public institutions. The data obtained from the interviews were coded and categorized using MAXQDA qualitative data analysis program. Frequency analysis, comparative analysis and relationship analysis were used to visualize the codes and categories. In the light of the results of the analysis, the factors affecting the employees' attitudes of calling for their profession are shaped within the framework of individual and organizational components. In additon, the consequences of the employees' calling of profession are grouped under two main themes: behavioral and organizational consequences.

Keywords: Calling, Profession, Qualitative Research

273 kere |     176 kere

© 2017 Journal of Managament and Labour
Creative Commons Lisansı