Türkiye ile Almanya, Fransa ve İtalya İş Teftiş Sistemlerinin İşin Yürütümü Yönünden Karşılaştırılması

Comparison of Labor Inspection Systems in Turkey and Germany, France and Italy in terms of Work Rules Execution

Mahmut KESKİN, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Çalışma İlişkileri ve İnsan Kaynakları Programı Yüksek Lisans Mezunu, mahmutkeskin8585@gmail.com

Serap PALAZ, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, spalaz@bandirma.edu.tr

Makale Bilgileri / Article Information

Yıl / Year: 2023 | Cilt / Volume: 7 | Sayı / Issue: 1 | Sayfa / Page(s): 105-130
Sayı Yayın Zamanı / Issue Published: 30 / 06 / 2023 | Özgün Araştırma Makalesi
DOI:

Öz/Özet

Günümüzde çalışma ortamı, çalışma koşulları ve iş güvenliği büyük önem arz etmektedir. Bunun önemi çalışanların refahını ve verimliliğini artırmanın yanı sıra toplumların genel sağlık ve refah düzeyini de olumlu yönde etkilemesidir.  Bu nedenle birçok ülkede işletmelerin, işyerlerinin düzenli denetlenmesi için iş teftiş sistemleri geliştirilmiştir. Gerek ulusal gerekse uluslararası düzlemde iş teftişi yapıları genel itibariyle iki tür teftiş sistemini ihtiva edecek şekilde kurgulanmış olup çalışma piyasası içerisinde uygulama bu doğrultuda sürdürülmektedir. Söz konusu teftiş sistemleri; iş sağlığı ve güvenliği yönünden gerçekleştirilen denetimlere ilişkin teftiş sistemleri ile işin yürütümü yönünden gerçekleştirilen denetimlere ilişkin teftiş sistemleri, şeklindedir.  Bu çalışma Türkiye ile Avrupa Birliği’nin köklü ve yaşlı büyük ekonomili ülkeleri olan Almanya, Fransa ve İtalya’nın iş teftişi sistemlerine odaklanmış olup sadece işin yürütümü yönünden iş teftişi sistemlerinin karşılaştırılmasını yaparak iş teftiş sistemimize katkı sağlayacak sonuç ve önerilere yer verecektir. Çalışma, doküman incelemesi veri toplama tekniği ile yapılmıştır. Bu çalışma ile işin yürütümü yönünden iş teftiş sisteminin önemi vurgulanarak bu alanda yapılması planlanan araştırmalara ve literatüre katkı sağlamak amaçlanmaktadır.     

Anahtar Kelimeler: Çalışma Hayatı, Çalışma İlişkileri, Denetim, İş Teftişi, Teftiş

Abstract

Nowadays working environment, working conditions and occupational safety are of great importance. The importance of this is to increase the welfare and productivity of employees, as well as positively affect the general health and welfare level of societies. For this reason, labor inspection systems have been developed in many countries for regular inspection of businesses and workplaces. Both national and international labor inspection structures are generally designed to include two types of inspection systems, and the practice in the labor market continues in this direction. Inspection systems are in the form of inspection systems related to inspections made in terms of occupational health and safety and inspection systems related to inspections made in terms of work rules of execution. This study focuses on the labor inspection systems of Germany, France and Italy, which are the deep-rooted and aged big economy countries of the European Union and will only include results and suggestions that will contribute to our labor inspection system by comparing the labor inspection systems in terms of work rules of execution.  The study was conducted with the document analysis data collection technique. With this study, it is aimed to contribute to the research and literature planned to be done in this field by emphasizing the importance of the labor inspection system in terms of work rules of execution.  

Keywords: Work Life, Labor Relations, Audit, Labor Inspection, Inspection

251 kere |     170 kere

© 2017 Journal of Managament and Labour
Creative Commons Lisansı