Üniversite Bitiyor, Ya Sonra… Okuldan İşe Geçiş Sürecinde Çalışma Psikolojisi Kuramına Dayalı Bir Model Testi

University is ending, then what... A Model Test Based on the Psychology of Working Theory during the Transition from School to Work

Furkan KİRAZCI, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Kurupelit Kampüsü, 55200 Atakum / Samsun – Türkiye, furkan.kirazci@omu.edu.tr

Zeynep Öznur YAZAN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, zeynepoznur.ergin@omu.edu.tr

Ayşenur BÜYÜKGÖZE-KAVAS, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, aysenur@omu.edu.tr

Makale Bilgileri / Article Information

Yıl / Year: 2023 | Cilt / Volume: 7 | Sayı / Issue: 1 | Sayfa / Page(s): 87-104
Sayı Yayın Zamanı / Issue Published: 30 / 06 / 2023 | Özgün Araştırma Makalesi
DOI:

Öz/Özet

Okuldan işe geçiş sürecinin başarılı bir şekilde yürütülmesi genç yetişkinlerin eğitim hayatlarını tamamlayıp iş dünyasında kendilerine bir yer edinebilmelerinde büyük bir öneme sahiptir. Çalışma Psikolojisi Kuramına göre bu dönemin başarılı bir şekilde geçirilebilmesi ise büyük ölçüde gençlerin istihdam edilebilirlik algılarına sahip olmasını gerekli kılmaktadır. Bu araştırmada Çalışma Psikolojisi Kuramı temelinde gençlerin ötekileştirilme düzeyleri ve ekonomik kısıtlılıklarının istihdam edilebilme algıları üzerinde nasıl bir role sahip olduğu araştırılmış ve bir model testi yapılmıştır. Araştırmaya yaşları 19 ile 23 arasında değişen ve üniversite 3. ve 4. sınıfta öğrenim görmekte olan 587 üniversite öğrencisi dahil edilmiştir. Elde edilen verilerin çözümlenmesi için yol (path) analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular bağlamsal faktörlerin (ekonomik kısıtlılıklar ve ötekileştirilme) kariyer uyumluluğunun aracı rolüyle istihdam edilebilirlik algısı üzerinde anlamlı birer yordayıcı olduğunu göstermiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulardan hareketle araştırmacılara ve alan uygulayıcılarına gelecekteki çalışmalarına ilişkin çeşitli önerilerde bulunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Genç İstihdamı, Okuldan İşe Geçiş, Çalışma Psikolojisi Kuramı

Abstract

Successful management of the school-to-work transition process is critical for young adults to complete their education and get a place in the business world. According to the Occupational Psychology Theory, the successful passing of this period necessitates the youth to have employability perceptions to a large extent. Based on the Psychology of Working Theory, this study investigated the role of young people's marginalization levels and economic constraints on their perceptions of employability and conducted a model test. The data of the study were collected from 587 university students aged between 19 and 23 and studying in the 3rd and 4th grades of the university. Path analysis was used to analyze the obtained data. The findings obtained as a result of the research showed that contextual factors (economic constraints and marginalization) were significant predictors of employability perception with the mediating role of career adaptability. Based on the findings obtained from the research, various suggestions were made to researchers and field practitioners regarding their future studies.  

Keywords: Youth Employment, School-To-Work Transition, Psychology of Working Theory

299 kere |     252 kere

© 2017 Journal of Managament and Labour
Creative Commons Lisansı