Çalışanların Örgütsel Bağlılık ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki: Mersin Adliyesi Örneği

The Relationship between the Organizational Commitment and Burnout Levels of Workers: Mersin Courthhouse Sample

Ayşegül YILMAZ, Mersin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, aysegulyilmaz_33@hotmail.com

İrep KIROĞLU BAYAT, Mersin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Çiftlikköy Kampüsü, 33342, Yenişehir / Mersin, irepbayat@mersin.edu.tr

Makale Bilgileri / Article Information

Yıl / Year: 2023 | Cilt / Volume: 7 | Sayı / Issue: 1 | Sayfa / Page(s): 36-58
Sayı Yayın Zamanı / Issue Published: 30 / 06 / 2023 | Özgün Araştırma Makalesi
DOI:

Öz/Özet

Araştırmanın amacı adliye çalışanlarının örgütsel bağlılık ve tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. Araştırma deseni ilişkisel tarama modelidir. Araştırmada 281 adliye çalışanının örgütsel bağlılık düzeylerini incelemek amacıyla Allen-Mayer’in geliştirdiği, Dağlı, Elçiçek ve Han (2018) tarafından Türkçeye uyarlanan “Örgütsel Bağlılık Ölçeği” ve tükenmişlik düzeyini belirlemek amacıyla Maslach tarafından geliştirilen, Ergin (1992) tarafından Türkçeye uyarlanan “Maslach Tükenmişlik Envanteri” uygulanmıştır. Adliye çalışanlarının örgütsel bağlılık ile tükenmişlik düzeyi arasındaki ilişki genel olarak değerlendirildiğinde bağlılık ve tükenmişlik ile alt düzeyleri arasında orta ve zayıf yönlü ve negatif yönde bir ilişki saptanmıştır. En yüksek ilişki örgütsel bağlılık alt düzeylerinden duygusal bağlılık ile tükenmişlik alt düzeylerinden duygusal tükenme arasındadır. Örgütsel bağlılık genel ve alt düzeylerinde yaş ve cinsiyet değişkenleri açısından anlamlı bir farklılık tespit edilmezken; medeni durum ve meslek değişkenlerinde anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Tükenmişlik genel ve alt düzeylerinin yaş ve cinsiyet değişkeni açısından anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. Medeni durum ve meslek değişkenleri genel tükenmişlik düzeylerinde anlamlı farklılık tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Bağlılık, Tükenmişlik, Adliye Çalışanı

Abstract

The aim of the research is to determine the relationship between the organizational commitment and burnout levels of courthouse personnel. The research design is relational screening model. In the study, the “Organizational Commitment Questionnaire” developed by Allen-Mayer and adapted to Turkish by Dağlı, Elçiçek and Han (2018) in order to examine the organizational commitment levels of 281 courthouse personnel, and the “Maslach Burnout Inventory” developed by Maslach and adapted into Turkish by Ergin (1992) to determine the level of burnout has been applied to these personnel. When the relationship between organizational commitment and burnout level of courthouse employees was evaluated in general, a moderate, weak and negative.e relationship was found between commitment and burnout and their lower levels. The highest relationship is between emotional c.ommitment from organizational commitment sub-levels and emotional exhaustion from burnout sub-levels. While no significant difference was found in terms of age and gender variables in general and lower levels of organizational commitment; significant differences were found in marital status and occupation variables. No significant difference was found in terms of age and gender variables of general and lower levels of burnout. Significant differences were found in marital status and occupational variables in general burnout levels.  

Keywords: Organizational Commitment, Burnout, Courthouse Personnel

225 kere |     167 kere

© 2017 Journal of Managament and Labour
Creative Commons Lisansı