Türk Çalışma İlişkileri ve Türk Sineması

Turkish Labor Relations and Turkish Cinema

Hasan YÜKSEL, Çankırı Karatekin University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Labour Economics and Industrial Relations, Uluyazı Kampüsü 18100 Çankırı, hasanyuksel37@gmail.com

 

 

Makale Bilgileri / Article Information

Yıl / Year: 2023 | Cilt / Volume: 7 | Sayı / Issue: 1 | Sayfa / Page(s): 15-35
Sayı Yayın Zamanı / Issue Published: 30 / 06 / 2023 | Özgün Araştırma Makalesi
DOI:

Öz/Özet

Sinemanın sosyal, politik ve ekonomik gerçeklikleri ‘yerel’ ve ‘küresel’ düzlemde ele almanın en mükemmel yolu olduğu dikkate alındığında bu makale, 1945-1983 yılları arasında çekimi yapılan üç politik ve sosyal gerçekçi Türk filmi özelinde Türk endüstri ilişkileri ile Türk sineması arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktadır. Bahse konu filmlerden Şehirdeki Yabancı (1962), Karanlıkta Uyananlar (1965) ve Diyet (1974) adlı yapıtlar kitlelere özellikle işçi sınıfına verdiği mesajlar yönüyle eleştirel yönleri ön plana çıkan filmler arasında yer almaktadır. Film analizleri yapılırken, gösterge bilimsel analiz yöntemi ve söylem analizi olmak üzere iki temel yöntem kullanılmıştır. Çalışmanın tamamı boyunca Türkiye’de işgücü piyasalarının sinema üzerindeki politik ve gerçekçi yönleri tartışılmıştır. Ayrıca o yıllar itibariyle Keynesyen ekonomik politikalar ve devlet müdahalesi ile şekillenen Türkiye işgücü piyasasının durumu açıklığa kavuşturulmuştur. Emek, Çalışma İlişkileri, Sendikacılık, Grev, Sinema  

Anahtar Kelimeler: Emek, Çalışma İlişkileri, Sendikacılık, Grev, Sinema

Abstract

In view of the fact that cinematography is a gorgeous way to revitalize social, political, and cultural realities from a ‘local’ and a ‘global’ perspective, this article sets out to portray the associations of Turkish labor relations and Turkish cinema on the basis of three political as well as social realist Turkish films produced from 1945 through 1983. These films named after Şehirdeki Yabancı (Stranger in the City, 1962), Karanlikta Uyananlar (Those Awakening in the Dark, 1965), and Diyet (Blood Money, 1974) are quite critical in regards to their messages to the masses in particular to working class. While making the analysis of the film, two methods such as semiotic analysis and discourse analysis were utilized. Throughout the paper, Turkish labor markets’ indelible mark on cinema in terms of their political and realist content was uncovered. Besides, the situations of Turkish labor markets shaped by Keynesian economic policy and state intervention in those addressed years were highlighted.

Keywords: Labor, Labor Relations, Unionism, Strike, Cinema

187 kere |     178 kere

© 2017 Journal of Managament and Labour
Creative Commons Lisansı