Bilinçli Farkındalık ve İşe Adanmışlık: Temel Psikolojik İhtiyaçların Aracılık Rolü

Mindfulness and Work Engagement: Mediating Role of Basic Psychological Needs

Habibe Tuğba EROL KORKMAZ, Mersin University, Faculty of Science and Letters, Department of Psychology, Çiftlikköy, 33343 Yenişehir/Mersin tugbakorkmaz@mersin.edu.tr

Makale Bilgileri / Article Information

Yıl / Year: 2023 | Cilt / Volume: 7 | Sayı / Issue: 1 | Sayfa / Page(s): 1-14
Sayı Yayın Zamanı / Issue Published: 30 / 06 / 2023 | Özgün Araştırma Makalesi
DOI:

Öz/Özet

Bu çalışmanın amacı çalışanların bilinçli farkındalık ve işe adanmışlık düzeyleri arasındaki ilişkinin ve bu ilişkide temel psikolojik ihtiyaçların aracılık rolünün incelenmesidir. Bu amaçla bir devlet üniversitesinde çalışmakta olan akademik ve idari personelden bilinçli farkındalık, işte yetkinlik, özerklik ve ilişkisellik ihtiyaçlarının karşılanması ve işe adanmışlık düzeylerine yönelik veriler Likert-tipi ölçekler aracılığıyla toplanmıştır. Çalışmanın hipotezlerini test etmek amacıyla bir çoklu aracılık modeli yürütülmüştür. Analiz sonuçlarına göre bilinçli farkındalık ve işe adanmışlık arasında pozitif yönde bir ilişki vardır ve bu ilişkiye yetkinlik ve özerklik ihtiyaçlarının karşılanması tam aracılık etmektedir. Çalışma bulguları örgütlerin çalışanların bilinçli farkındalığını artırmaya ve yetkinlik ve özerklik ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik teşvik edici girişimlerinin çalışanlarının işteyken enerjik olma, kendini işe adama ve kendini işine verme eğilimlerini artıracağını göstermektedir. Ayrıca, gelecek çalışmalarda ilişkisellik ihtiyacının karşılanmasının aracılık işlevinin kültürden kültüre değişip değişmediğinin sınanması faydalı olabilir.  

Anahtar Kelimeler: Bilinçli farkındalık, temel psikolojik ihtiyaçlar, işe adanmışlık, yetkinlik, özerklik, ilişkisellik

Abstract

The aim of this study was to investigate the relationship between employee mindfulness and work engagement, using basic need satisfaction at work as mediators of this relationship. Data on trait mindfulness, satisfaction of the autonomy, competence, and relatedness needs at work, and work engagement were raised via Likert-type questionnaires from the academic and administrative employees of a public university. A multiple mediation model was used to test the study hypotheses. Results revealed a positive relationship between mindfulness and work engagement. Satisfaction of the autonomy and competence needs fully mediated the relationship between mindfulness and work engagement. Findings of the study suggest that organizational efforts to foster employee mindfulness, competence and autonomy can be useful for improving employee vigor, dedication and absorption at work. Moreover, future research can address different cultural contexts where satisfaction of the relatedness need emerges as a potential mediator of the mindfulness - work engagement relationship.  

Keywords: Mindfulness, basic psychological needs, work engagement, competence, autonomy, relatedness

222 kere |     153 kere

© 2017 Journal of Managament and Labour
Creative Commons Lisansı