A Proposal of Employee Life Cycle within the Context of Individual and Organization

Birey ve Örgüt Bağlamında Bir Çalışan Yaşam Döngüsü Önerisi

Gökhan GÜRLER, Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, ggurler@sakarya.edu.tr

Fatma Büşra POLAT, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Sakarya Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü, busrapolat@subu.edu.tr

Yasemin ÖZDEMİR, Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü, yasemino@sakarya.edu.tr

Makale Bilgileri / Article Information

Yıl / Year: 2022 | Cilt / Volume: 6 | Sayı / Issue: 2 | Sayfa / Page(s): 248-267
Sayı Yayın Zamanı / Issue Published: 30 / 12 / 2022 | İnceleme Makalesi
DOI:

Öz/Özet

Bu çalışmanın amacı, işletmeler için kritik önem taşıyan çalışan yaşam döngüsünü (ÇYD) oluşturan aşamaları kapsamlı bir şekilde ortaya koymak ve akademik açıdan hem bütüncül hem de yalın bir çalışan yaşam döngüsü tanımlamaktır. Böylelikle kavramın daha önce sınırlı bir şekilde ele alındığı literatüre katkı sağlanarak, daha kullanılabilir bir çalışan yaşam döngüsü sunmak ve işletmelere çalışanlarla ilişkilerini yönetme konusunda uygulamaya ilişkin bir çerçeve sunmak istenmektedir. Buradan hareketle çalışan yaşam döngüsünün birey ve örgüt için ne anlam ifade ettiğine değinilerek, çalışan yaşam döngüsüne ilişkin literatür rafine edilmiştir. Sonuç olarak, genel anlamda birbirine benzemekle beraber tam anlamıyla bir uyuşmanın söz konusu olmadığı çalışan yaşam döngüsü varsayımlarından hareketle bir döngü önerisi yapılmıştır. Bu öneri doğrultusunda çalışan yaşam döngüsü; iş ilişkisi öncesi, iş ilişkisi süreci, iş ilişkisinin sonlandırılması ve iş ilişkisi sonrası olmak üzere dört ana faaliyet ile açıklanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çalışan Yaşam Döngüsü, İnsan Kaynakları Yönetimi, ÇYD’nin Bireysel ve Örgütsel Boyutları

Abstract

The purpose of the present study is to set forth the stages of employee life cycle (ELC) in a detailed way and define both holistic and plain ELC from an academic point of view. Thus, by making contribution to the related literature where the aforementioned concept has been investigated in a limited way, the present research intends to offer a more usable employee life cycle and provide businesses with a practical framework for managing their relations with employees. With reference to this point, the literature on employee life cycle was refined by touching upon the meaning of employee life cycle from the perspectives of the individual and organizations. Based on the employee life cycle assumptions, which are generally similar but not with the features of exact match, a cycle proposal was ultimately suggested in the study. In line with this suggestion, employee life cycle is explained with four main activities: pre-business relationship, the process of business relationship, the termination of business relationship and post-business relationship.

Keywords: Employee Life Cycle, Human Resource Management, Individual and Organizational Dimensions of ELC

48 kere |     35 kere

© 2017 Journal of Managament and Labour
Creative Commons Lisansı