Lider-Üye Etkileşiminin Çalışan Performansına Etkisinde Güç Kaynaklarının Aracılık Rolü

The Mediating Role of Power Sources in the Effect of Leader – Member Exchange on Employee Performance

Seyran BALKAŞ DEMİR, Yüksek İhtisas Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı, seyranbalkasdemir@yiu.edu.tr

Özlem ATAY, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü, ozkanli@politics.ankara.edu.tr

 

Makale Bilgileri / Article Information

Yıl / Year: 2022 | Cilt / Volume: 6 | Sayı / Issue: 2 | Sayfa / Page(s): 227-247
Sayı Yayın Zamanı / Issue Published: 30 / 12 / 2022 | Özgün Araştırma Makalesi
DOI:

Öz/Özet

Bu araştırmada, lider – üye etkileşiminin çalışan performansına etkisinde güç kaynaklarının aracılık rolü incelenmiştir. Çalışma, Ankara’da sağlık alanında faaliyet gösteren “Özel Koru Ankara Hastanesi” ve “Özel Koru Sincan Hastanesi” çalışanları ile gerçekleştirilmiş olup sağlık sektörü çalışanlarının bakış açısıyla değerlendirilmiştir. Yüz yüze görüşme yöntemi ile toplam 236 anket verisi elde edilmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda, hipotezlerin test edilmesi için doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. Aracılık etkisinin incelenmesi için Baron ve Kenny yaklaşımı ile bir model kurulmuştur. Lider - üye etkileşimi ve çalışan performansı arasında olumlu yönlü orta kuvvetli bir ilişkinin olduğu, liderin algılanan gücünün lider - üye etkileşimi ve çalışan performansı arasındaki ilişkiye kısmi aracılık ettiği saptanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Liderlik, Lider - Üye Etkileşimi, Çalışan Performansı, Güç Kaynakları

Abstract

In this study, the mediating role of power sources in the effect of leader-member exchange on employee performance was examined. The study was carried out with the employees of "Özel Koru Ankara Hastanesi" and "Özel Koru Sincan Hastanesi" operating in the field of health in Ankara. The evaluations are made from the perspective of health sector employees. A total of 236 survey data were obtained by face-to-face interview method. In line with the data obtained, linear regression analysis was performed to test the hypotheses. A model was established with the Baron and Kenny approach to examine the mediation effect. It has been determined that there is a positive strong relationship between leader-member exchange and employee performance. Besides the perceived power of the leader partially mediates the relationship between leader-member exchange and employee performance.

Keywords: Leadership, Leader – Member Exchange, Employee Performance, Power Sources

352 kere |     176 kere

© 2017 Journal of Managament and Labour
Creative Commons Lisansı