OECD Üyesi Ülkelerinde İstihdam Politikalarının VZA Oyun Çapraz Etkinlik Modeli ile Ölçülmesi

Measurement of Employment Policies of OECD Member Countries with the DEA Game Cross Efficiency Model

Özlem DÖNÜŞ, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, ozlem.donus@hbv.edu.tr

Murat ATAN,  Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İ.İ.B.F., Ekonometri Bölümü, murat.atan@hbv.edu.tr

Sibel ATAN, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İ.İ.B.F., Ekonometri Bölümü, sibel.atan@hbv.edu.tr

Makale Bilgileri / Article Information

Yıl / Year: 2022 | Cilt / Volume: 6 | Sayı / Issue: 2 | Sayfa / Page(s): 206-226
Sayı Yayın Zamanı / Issue Published: 30 / 12 / 2022 | Özgün Araştırma Makalesi
DOI:

Öz/Özet

Bu araştırmanın temel amacı, OECD üye ülkelerinde hükümetler tarafından uygulanan istihdam politikalarının yarattığı sonuçların işgücü piyasa etkinliğinin geleneksel yöntemler ile buna alternatif olarak önerilen oyun çapraz etkinlik modelleri ile karşılaştırma yapmak ve bu karşılaştırma sonuçlarına dayalı olarak alternatif modellerin sağladığı avantajları alan yazına sunmaktır. Çalışma önerilen etkinlik modeli kapsamında otuz altı OECD üye ülkesi karar verme birimi (KVB) olarak seçilmiştir. Model için dört girdi ve iki çıktı değişkeni kullanılmıştır. Modelde kullanılan girdi değişkenleri yarı zamanlı (kısmi süreli) istihdam oranı, işgücüne katılım oranı, doğrudan yabancı yatırımlar, ihracat şeklinde oluşturulmuştur ve çıktı değişkenleri ise; istihdam oranı ve GSYH ’dır. Çalışmada tüm ülkelerin yıllık veriler kullanılmıştır. Bu nedenle zaman içindeki değişimler gözlemlenmiş ve KVB’lerin işgücü etkinlik değerlerinin yıllara göre nasıl / ne yönde değiştiği değerlendirilmiştir. Çalışmada önerilen alternatif oyun çapraz etkinlik yöntemi geleneksel / klasik CCR-VZA ve BCC-VZA modellerine göre KVB’lerin etkinliklerini belirlemek ve kendi içinde sıralamalarını oluşturmak amacıyla alternatif bir yöntem olarak tercih edilebilir. Bu araştırmada önerilen alternatif yöntem daha önce Türkçe işgücü piyasaları etkinliği alan yazınında kullanılmadığı için araştırmacılara farklı bir bakış açısı verebilecektir. Model sonuçlarına göre en etkinsiz ülkeler Meksika, Yeni Zellanda, Türkiye ve Hollanda’dır. İstihdam politika etkinliği en iyi üç ülke Lüksemburg, İzlanda ve Macaristan olarak bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: OECD, İstihdam Politikaları, Veri Zarflama Analizi (VZA), Çapraz Etkinlik, Oyun Çapraz Etkinliği

Abstract

The main purpose of this research, labor market employment policy implemented by governments in OECD member countries of the logic of efficiency as an alternative to traditional methods of Game proposed cross effectiveness models and the advantages of alternative models based on the comparison with the results of the comparison in the field type has to offer. Thirty-six OECD member states were ed as the decision-making unit (DMU) within the scope of the proposed cross effectiveness model of the study. Four input and two output variables were used for the model. The input variables used in the model are part-time (partial) employment rate, labor force participation rate, foreign direct investments, exports, and the output variables are employment rate and GDP. Annual data of all countries were used in the study. Therefore, changes have been observed over time and it has been evaluated how/in what direction the labor activity values of DMUs have changed over the years. The alternative game cross-activity method proposed in the study can be preferred as an alternative method to determine the effectiveness of DMUs according to the traditional/classic CCR-DEA and BCC-DEA models and to create their own rankings. The alternative method proposed in this study has not been used in the Turkish labor markets activity field article before, so it will be able to give researchers a different perspective. According to the model results, the most inefficient countries are Mexico, New Zealand, Turkey and the Netherlands. The three countries with the best employment policy effectiveness were Luxembourg, Iceland and Hungary.

Keywords: OECD, Employment Policies, Data Envelopment Analysis (DEA), Cross Efficiency, Game Cross Effectiveness.

37 kere |     23 kere

© 2017 Journal of Managament and Labour
Creative Commons Lisansı