COVID-19 Pandemisinde Uzaktan Çalışan Akademisyenlerde Mesleki İzolasyon

Professional Isolation among Academics Working Remotely During the Covid-19 Pandemic

Yusuf Abdurrahman AŞAN, yusufaasan@gmail.com

Nükhet Müge KART, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, muge.ersoy@politics.ankara.edu.tr

Makale Bilgileri / Article Information

Yıl / Year: 2022 | Cilt / Volume: 6 | Sayı / Issue: 2 | Sayfa / Page(s): 185-205
Sayı Yayın Zamanı / Issue Published: 30 / 12 / 2022 | Özgün Araştırma Makalesi
DOI:

Öz/Özet

COVID-19 pandemisi akademisyenlerin zorunlu biçimde uzaktan çalışmasını gerektirmiş ve mesleki izolasyon, iş tatmini ve örgütsel bağlılık açısından bazı etkiler yaratmıştır. İlişkisel tarama modeli kullanılan bu betimsel çalışmada hazırlanan anket formu Ankara ilindeki devlet ve vakıf üniversitelerde görev yapan ve kolayda örnekleme yöntemi ile seçilen 415 akademisyene çevrimiçi olarak uygulanmıştır. Mesleki İzolasyon Ölçeği, İş Tatmini Ölçeği ve Örgütsel Bağlılık Ölçeği ile toplanan veriler SPSS 22.0 programı ile analiz edilmiştir. Bulgular, akademisyenlerin mesleki izolasyon düzeyinin orta düzeyde olduğunu, ayrıca mesleki izolasyonun iş tatminiyle negatif ilişki gösterdiğini ve devam bağlılığı ile pozitif bir ilişkisi olduğuna işaret etmiştir. Akademisyenlerin mesleki izolasyon, iş tatmini ve örgütsel bağlılık düzeylerinin cinsiyet, akademik unvan ve yaş açısından anlamlı farklılıklar gösterdiği de bulunmuştur. Dolayısıyla pandemi koşullarında çalışanların iş tatminlerini ve örgütsel bağlılıklarını arttırmak için mesleki izolasyon algılarını dikkate alma gerekliliği ortaya çıkmıştır. Ayrıca bu çalışma ile “Mesleki İzolasyon Ölçeği” Türkçe’ye uyarlanarak Türkçe alan yazına bir diğer katkı da sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Uzaktan Çalışma, Mesleki İzolasyon, Akademisyenler, İş Tatmini, Örgütsel Bağlılık

Abstract

The COVID-19 pandemic challenged academics to work remotely and had some impact in terms of professional isolation, job satisfaction and organizational commitment. The questionnaire form prepared in this descriptive study using the relational survey model was applied online to 415 academics working in public and foundation universities in Ankara and ed by convenience sampling method. The data obtained by the Professional Isolation Scale, the Job Satisfaction Scale and the Organizational Commitment Scale were subjected to the SPSS 22.0 program. The results revealed that the professional isolation level of academics was moderate, and also professional isolation was found to be negatively associated with job satisfaction and positively associated with continuance commitment. It was also found that the levels of academics' professional isolation, job satisfaction and organizational commitment showed significant differences in terms of gender, academic title and age. Therefore, in order to increase the job satisfaction and the organizational commitment of employees to the under pandemic conditions, it is necessary to consider the perception of professional isolation. In addition, with this study, another contribution to the Turkish literature was introduced by adapting the "Professional Isolation Scale" into Turkish.

Keywords: Remote Work, Professional Isolation, Academics, Job Satisfaction, Organizational Commitment

46 kere |     63 kere

© 2017 Journal of Managament and Labour
Creative Commons Lisansı