Yıl: 2020 / Cilt: 4 / Sayı: 2 - Yönetim ve Çalışma Dergisi
#
|

KAPAK VE KÜNYE

COVER & BOARD

Sayfa / Pages: 135 kere |     90 kere
#
|

İÇİNDEKİLER

CONTENTS

Sayfa / Pages: 137 kere |     61 kere
#1
|

Türkiye’de Gençlerde Eksik İstihdamın Analizi

Analysis of Youth Underemployment in Turkey

Hamdi EMEÇ, Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü, hamdi.emec@deu.edu.tr

Şenay ÜÇDOĞRUK BİRECİKLİ, Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü, s.ucdogruk@deu.edu.tr

Burcu KÜMBÜL GÜLER, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Psikoloji Bölümü, burcu.guler@ikcu.edu.tr

Sayfa / Pages: 137-152 168 kere |     124 kere
#2
|

İş Güvenliği Kültürü ile Güvenli Davranış Arasındaki İlişki: Gemi İnşa Sanayinde Bir Araştırma

The Relationship between Occupational Safety Culture and Safety Behavior: A Research in Shipbuilding Industry

Dilek NAM, Sakarya Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, dnam@sakarya.edu.tr

Cihan SELEK ÖZ, Sakarya Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, cselek@sakarya.edu.tr 

Sayfa / Pages: 153-166 208 kere |     110 kere
#3
|

Türkiye’deki Mültecilerin Kariyer Gelişimini Desteklemeye Yönelik Bir Model Önerisi

A Model Proposal for Career Development of Refugees in Turkey

Nurten KARACAN ÖZDEMİR, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, nurtenkaracan@hacettepe.edu.tr

Sayfa / Pages: 167-186 154 kere |     85 kere
#4
|

Sosyal Yardımlarla Yapabilirlikleri Gerçekleştirmek: Bursa Yıldırım Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Örneği

Realizing Capabilities with Social Benefits: The Case of Bursa Yıldırım Social Assistance and Solidarity Foundation

Zeynep ACA, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, zaca@bandirma.edu.tr

Sayfa / Pages: 187-206 161 kere |     86 kere
#5
|

Yazılışının Otuzuncu Yılında Refah Kapitalizminin Üç Dünyası ve Refah Devleti Literatürüne Etkisi

The Three Worlds of Welfare Capitalism in the Thirtieth Years of Its Publication and Its Effect on the Welfare State Literature

Varol DUR, Uluslararası Çalışma Örgütü Ankara Ofisi, dur@ilo.org

Sayfa / Pages: 207-221 196 kere |     102 kere
#6
|

Motivasyon Aracı Olarak “Ayrımcılık”

“Discrimination” as a Motivation Tool

Hilal KİŞİOĞLU, hilalkisioglu@hotmail.com

Sayfa / Pages: 222-242 152 kere |     112 kere
#7
|

Sosyo-Demografik Değişkenlere Göre Türkiye’de İşsizlik Ödeneğinden Yararlanma Süreleri

Durations of Utilization Unemployment Benefit in Turkey According to Socio-Demographic Variables

Göktan GÖRMEZÖZ, Türkiye İş Kurumu, goktan.gormezoz@iskur.gov.tr

Sayfa / Pages: 243-265 148 kere |     73 kere
#8
|

Covid-19 Pandemisine Yönelik Hazırlanan Erken Dönem Sosyal Koruma Tedbirlerinin Karşılaştırmalı Bir Analizi

A Comparative Analysis of Early Social Protection Measures Prepared For Covid-19 Pandemic

Hasan ASLAN, Bartın Üniversitesi, Bartın MYO, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü, haslan@bartin.edu.tr

Sayfa / Pages: 266-291 150 kere |     96 kere
© 2017 Journal of Managament and Labour
Creative Commons Lisansı