Yıl: 2019 / Cilt: 3 / Sayı: 1 - Yönetim ve Çalışma Dergisi
#
|

Kapak ve Künye

Cover and Board of Journal

Sayfa / Pages: 333 kere |     191 kere
#
|

İçindekiler

Contents

Sayfa / Pages: 282 kere |     173 kere
#1
|

Yönetim Çalışmaları Alanındaki Kısır Yöntem İkilemlerini Dışaçekimsel ve Geçmişsel Yaklaşım ve Eleştirel Gerçekçilikle Yöntem Yelpazesine Dönüştürmek

Transforming the Barren Dichotomies of Method in the Field of Management Studies into a Spectrum with Abductive and Retroductive Approaches and Critical Realism

Mustafa ÖZBİLGİN, Brunel University, Business School, mustafa.ozbilgin@brunel.ac.uk

Cihat ERBİL, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, cihat.erbil@hbv.edu.tr

 

Sayfa / Pages: 1-24 513 kere |     346 kere
#2
|

6331 Sayılı Kanun ve Kamu Kurumlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları: Bursa Örneği

Law No: 6331 and The Practices of Occupational Health and Safety in The Public Workplaces: Bursa Case

Yusuf ALPER, Bursa Uludağ Üniversitesi, İİBF, yalper@uludag.edu.tr

İlknur KILKIŞ, Bursa Uludağ Üniversitesi, İİBF, ilknur@uludag.edu.tr

Tuğba ENGİN, Bursa Uludağ Üniversitesi, SBMYO, tengin@uludag.edu.tr

Sayfa / Pages: 25-53 545 kere |     216 kere
#3
|

Kişilik Hakkı Kapsamında İşçinin Sağlığına İlişkin Veriler

Personal Data Concerning Health of the Employee with regard to Individual Rights

Ufuk AYDIN, Anadolu Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, uaydin@anadolu.edu.tr

Doğukan KÜÇÜK, Anadolu Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, dogukankucuk@anadolu.edu.tr

Sayfa / Pages: 54-79 483 kere |     257 kere
#4
|

Türk Kamu Yönetimi Disiplinine İlişkin Genel Bir Değerlendirme: Amme İdaresi Dergisi Üzerine Bir İnceleme

A General Evaluation of Turkish Public Administration Discipline: An Investigation on the Journal of Public Administration

Evren DİNÇER, Ankara Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi ABD Doktora Öğrencisi, evrendincer68@gmail.com

Nazmi KÜÇÜKYAĞCI, Ankara Üniversitesi Yönetim Bilimi ABD Doktora Öğrencisi, nazmi.kucukyagci@iletisim.gov.tr

Sayfa / Pages: 80-100 569 kere |     230 kere
#5
|

Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılım: Türkiye İçin Bir Değerlendirme

Automatic Enrolment in the Individual Retirement System: A Review for Turkey

Yusuf Can ÇALIŞIR, Ankara Üniversitesi Ayaş Meslek Yüksekokulu, ccalisir@ankara.edu.tr 

Cihan Serhat KART, Ankara Üniversitesi Ayaş Meslek Yüksekokulu, cskart@ankara.edu.tr

Sayfa / Pages: 101-117 433 kere |     175 kere
#6
|

Kadınların Kariyer Kararlarını Anlamak: Kaleydoskop Kariyer Modeli

Understanding Women’s Career Decisions: Kaleidoscope Career Model

Esin TARHAN, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi, esintarhan@gmail.com

Sayfa / Pages: 118-132 538 kere |     206 kere
© 2017 Journal of Managament and Labour
Creative Commons Lisansı