Yıl: 2017 / Cilt: 1 / Sayı: 2 - Yönetim ve Çalışma Dergisi
#
|

Kapak ve Künye

Cover and Scientific Board

Sayfa / Pages: 296 kere |     124 kere
#
|

İçindekiler

Contents

Sayfa / Pages: 285 kere |     128 kere
#1
|

Avrupa Birliğinde Çalışanların Yönetime Katılımı ve Sosyal Diyalog

Participate to Management in the European Union and Social Dialogue

Manfred WEISS, Göethe Üniversitesi, m.weiss@jur.uni-frankfurt.de

Sayfa / Pages: 1-15 267 kere |     153 kere
#2
|

İş Yükü Fazlalığı Algısını Oluşturan Nedenlerden Birisi Nomofobi (No Mobile Phone Phobia) Olabilir Mi?

Could Nomophobia (No Mobile Phone Phobia) be One of the Causes of Role Overload Perception?

Haluk ERDEM, Milli Savunma Üniversitesi, Kara Harp Okulu, halukerdem4244@gmail.com

Ufuk TÜREN, Milli Savunma Üniversitesi, Kara Harp Okulu, uturen2011@gmail.com

Yavuz ERCİL, Başkent Üniversitesi, İletişim Fakültesi, yercil@baskent.edu.tr

 

Sayfa / Pages: 16-30 443 kere |     202 kere
#3
|

Avrupa Birliğine Katılım Süreci ile İşgücü Piyasası Sorunlarına Gelen Çözümler ve İnşaat Sektörüne Yansımaları

Solutions for the Labour Market Problems with the Accessions Process to the European Union and Reflections to the Construction Sector

Murat ATAN, Gazi Üniversitesi, İİBF, Ekonometri Bölümü, atan@gazi.edu.tr

Aslı TEZCAN, guzideaslitezcan@gmail.com

Sibel ATAN, Gazi Üniversitesi, İİBF, Ekonometri Bölümü, sduman@gazi.edu.tr

Sayfa / Pages: 31-57 358 kere |     170 kere
#4
|

Çin ve Türk İşletmelerinde İnformel Sosyal Ağlar: Guanxi ve Torpil Üzerine Kavramsal Bir İnceleme

Informal Social Networks in Chinese and Turkish Enterprises: A Conceptual Review on Guanxi and Torpil

Semih ERGELEN, Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İKY Bölümü, semihergelen@sakarya.edu.tr

Sayfa / Pages: 58-75 405 kere |     182 kere
#5
|

Türkiye'de Güncel Özyönetim Deneyimi: Kazova Tekstil Kooperatifi

Actual Self-Management Experience in Turkey: Kazova Textile Cooperative

Mesut KAYA, Pamukkale Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı Lisansüstü Öğrencisi, mesutkaya3344@hotmail.com

Erkan KIDAK, Pamukkale Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, ekidak@pau.edu.tr

Nagihan DURUSOY ÖZTEPE, Pamukkale Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, ndurusoy@pau.edu.tr

Sayfa / Pages: 76-91 471 kere |     315 kere
© 2017 Journal of Managament and Labour
Creative Commons Lisansı