Yayın Etiği ve İntihal

YAYIN ETİĞİ

Yönetim ve Çalışma’da uygulanan yayın süreçleri sırasında paydaşların (yazarlar, okuyucular ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) etik ilkelere yönelik standartlara uyması önem taşımaktadır. Yönetim ve Çalışma yayın etiği kapsamında tüm paydaşların Committee on  Publication Ethics (COPE) tarafından yayımlanan rehberler ve politikalarda belirtilen etik sorumlulukları taşıması beklenmektedir.

Yazarlar değerlendirme için gönderdikleri yayınlar için eğer gerektiriyorsa etik kurul onayı almış olmalıdırlar. Hakem değerlendirmesinden geçen yazılar için yayınlanmadan önce ETİK KURUL ONAY BELGESİ talep edilir. Bu belgeleri sunamayanların yazıları YAYIMLANMAZ. Etik Kurul Onayı aşağıdaki belirtilen yöntemler ile hazırlanmış makaleler için gereklidir ve 2022 yılından sonra değerlendirilmesi amacıyla sunulan makalelerde aranacaktır;

Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar
İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar.  

İNTİHAL DENETİMİ

Yönetim ve Çalışma yayın etiği gereği "Kör Hakemlik Değerlendirme Süreci"nden geçmiş her çalışmanın bütünlüğünü korumak adına intihal denetiminden geçirilmesini zorunlu kılar. Bu kapsamda her çalışmanın tam metninin yazarlar tarafından iThenticate yazılımları aracılığıyla gerçekleştirilerek sonuç raporunu çalışma (2022 yılı itibariyle başlamak üzere) ile birlikte yollaması istenmektedir. Editörler Kurulu, Sonuç raporu ışığında çalışma hakkında nihai kararını verir.

© 2017 Journal of Managament and Labour
Creative Commons Lisansı