Journal of Management and Labour

The Journal of Management and Labour started its publication in 2017. It is published twice a year in June and December.

The Journal focuses on organization studies, human resources management, strategic management, sociology of management and labour, psychology of management and labour, labour relations, labour and managerial economics, the history of labour relations, management and corporate history, equality and diversity and labour and social security law.

In addition to academic manuscripts, book reviews and communications will be published.  


Year: 2022 / Vol.: 6 / Num.: 2 - Yönetim ve Çalışma Dergisi
#
|

Kapak ve Künye

Cover and Board

Sayfa / Pages: 43 times |     32 times
#
|

İçindekiler

Content

Sayfa / Pages: 36 times |     29 times
#1
|

Bipolar Bozukluk Tanısı Olan Çalışanlar Açısından Çalışma Yaşamında Psikososyal Tehlike ve Riskler

Psychosocial Hazards and Risks in Working Life for Employees Diagnosed with Bipolar Disorder

Burcu KÜMBÜL GÜLER, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Psikoloji Bölümü, burcu.guler@ikcu.edu.tr

Emine Sevinç SEVİ TOK, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Psikoloji Bölümü, eminesevinc.tok@ikcu.edu.tr

Sayfa / Pages: 91-115 43 times |     23 times
#2
|

İş Talepleri-Kaynakları Teorisi ve Psikososyal Riskler: Kömür Maden İşletmeleri Değerlendirmesi

Job Demands-Resources Theory and Psychosocial Risks: The Assessment of Coal Mining Organizations

İdil IŞIK, İstanbul Bilgi Üniversitesi, idil.isik@bilgi.edu.tr

Şafak ÖZ AKTEPE, İstanbul Bilgi Üniversitesi, safak.aktepe@bilgi.edu.tr

Yasin KUZDAĞ, İstanbul Bilgi Üniversitesi, yasin.kuzdag@bilgi.edu.tr

Kağan GÜNEY, İstanbul Bilgi Üniversitesi, kagan.guney@bilgi.edu.tr

Sayfa / Pages: 116-144 41 times |     52 times
#3
|

İşverenlerin Emekli Çalışan İstihdam Etme Kararlarına İlişkin Nitel Bir Çözümleme

A Qualitative Analysis of Employers' Decisions on Retired Workers Employment

Nagihan DURUSOY ÖZTEPE, Pamukkale Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, ndurusoy@pau.edu.tr

Ahmet ADALI, Pamukkale Üniversitesi, Serinhisar Meslek Yüksekokulu, Sosyal Güvenlik Programı, aadali@pau.edu.tr

Sayfa / Pages: 145-164 47 times |     42 times
#4
|

Kamu Çalışanlarında Nicel ve Nitel Yaklaşımla Sendikal Bağlılığı Oluşturan Unsurlar

Factors Forming Union Commitment in Public Employees with Quantitative and Qualitative Approach

Davuthan GÜNAYDIN, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, dgunaydin@nku.edu.tr

Çiğdem VATANSEVER, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, cvatansever@nku.edu.tr

İbrahim GÜNDOĞDU, Tekirdağ Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, igundogdu@sgk.gov.tr

Sayfa / Pages: 165-184 36 times |     26 times
#5
|

COVID-19 Pandemisinde Uzaktan Çalışan Akademisyenlerde Mesleki İzolasyon

Professional Isolation among Academics Working Remotely During the Covid-19 Pandemic

Yusuf Abdurrahman AŞAN, yusufaasan@gmail.com

Nükhet Müge KART, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, muge.ersoy@politics.ankara.edu.tr

Sayfa / Pages: 185-205 47 times |     63 times
#6
|

OECD Üyesi Ülkelerinde İstihdam Politikalarının VZA Oyun Çapraz Etkinlik Modeli ile Ölçülmesi

Measurement of Employment Policies of OECD Member Countries with the DEA Game Cross Efficiency Model

Özlem DÖNÜŞ, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, ozlem.donus@hbv.edu.tr

Murat ATAN,  Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İ.İ.B.F., Ekonometri Bölümü, murat.atan@hbv.edu.tr

Sibel ATAN, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İ.İ.B.F., Ekonometri Bölümü, sibel.atan@hbv.edu.tr

Sayfa / Pages: 206-226 38 times |     23 times
#7
|

Lider-Üye Etkileşiminin Çalışan Performansına Etkisinde Güç Kaynaklarının Aracılık Rolü

The Mediating Role of Power Sources in the Effect of Leader – Member Exchange on Employee Performance

Seyran BALKAŞ DEMİR, Yüksek İhtisas Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı, seyranbalkasdemir@yiu.edu.tr

Özlem ATAY, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü, ozkanli@politics.ankara.edu.tr

 

Sayfa / Pages: 227-247 36 times |     24 times
#8
|

A Proposal of Employee Life Cycle within the Context of Individual and Organization

Birey ve Örgüt Bağlamında Bir Çalışan Yaşam Döngüsü Önerisi

Gökhan GÜRLER, Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, ggurler@sakarya.edu.tr

Fatma Büşra POLAT, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Sakarya Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü, busrapolat@subu.edu.tr

Yasemin ÖZDEMİR, Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü, yasemino@sakarya.edu.tr

Sayfa / Pages: 248-267 49 times |     35 times
#9
|

Liyakatçiliğin Tartışılmaz Meşruiyetine Karşı Fırsat Eşitliği Siyasasının Sorunları ve Akademide Toplumsal Cinsiyet

Against the Undisputed Legitimacy of Meritocracy Drawbacks of the Equality of Opportunity and Gender in Academia

M. Onur ARUN, Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, moarun@anadolu.edu.tr

Sayfa / Pages: 268-288 47 times |     33 times
© 2017 Journal of Managament and Labour
Creative Commons Lisansı