Yönetim ve Çalışma Dergisi 

Yönetim ve Çalışma Dergisi 2017 yılında yayın hayatına başlamıştır. Her yıl Haziran ve Aralık aylarında yayınlanan Dergi’de; yönetim ve organizasyon, insan kaynakları yönetimi, stratejik yönetim, yönetim ve çalışma sosyolojisi, yönetim ve çalışma psikolojisi, çalışma ilişkileri, çalışma ekonomisi, çalışma ilişkileri tarihi, işletmecilik tarihi, eşitlik ve çeşitlilik ile iş ve sosyal güvenlik hukuku konularında hazırlanmış özgün ve eleştirel çalışmaların yayınlanması öngörülmektedir.


Yıl: 2023 / Cilt: 7 / Sayı: 2 - Yönetim ve Çalışma Dergisi
#
|

KAPAK

JOURNAL COVER

Sayfa / Pages: 391 kere |     274 kere
#
|

KÜNYE VE İÇİNDEKİLER

BOARD & CONTENT

Sayfa / Pages: 379 kere |     2407 kere
#1
|

Kendi Adına Bağımsız Çalışanların İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Sigortası Haklarından Yararlanma Sorunu: Bursa Örneği

The Problem of Benefiting from Occupational Accident and Occupational Diseases (OAOD) Insurance Rights of Self-employed Workers: Example of Bursa

Melek PALDEMİR, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bilim Uzmanı, melekpaldemir@hotmail.com

Yusuf ALPER, Bursa Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, yalper@uludag.edu.tr

Sayfa / Pages: 155-172 446 kere |     222 kere
#2
|

Meslek Aşkının Öncülleri ve Ardıllarının Belirlenmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma

A Qualitative Research on Determining the Antecedents and Consecutive of Calling

Pelin KANTEN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü, pelinkanten@comu.edu.tr

Yener PAZARCIK, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü, ypazarcik@comu.edu.tr

Merve Gözde DURMAZ, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ezine Meslek Yüksekokulu, Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü, mervegozde.durmaz@comu.edu.tr

Benan ARDA, benanciplak@gmail.com

Sayfa / Pages: 173-191 439 kere |     212 kere
#3
|

Türkiye’deki İşletme Gruplarının Uluslararasılaşması: Kaynak Esaslı Yaklaşım

Internationalization of Turkish Business Groups: A Resource Based View

Serkan DİRLİK, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, sdirlik@mu.edu.tr

Sayfa / Pages: 192-218 463 kere |     200 kere
#4
|

Türkiye’de Kayıt Dışı İstihdam Üzerinde Gelir Dağılımı ve Yoksulluğun Etkisi

The Effect of Income Distribution and Poverty on Unregistered Employment in Turkey

Anıl ERALP, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü, anıl.eralp@ibu.edu.tr

Yüksel ÇAĞDAŞ,  Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, yukselcagdas@ibu.edu.tr

Sayfa / Pages: 219-240 407 kere |     176 kere
#5
|

Covid-19 Salgınının Üniversite Öğrencilerinin Eğitim ve Çalışma Yaşamından Beklentileri Üzerindeki Etkisi: Ankara Örneği

The Effect of Covid-19 Pandemic on Expectations of University Students from Education and Working Life: The Case of Ankara

Süheyla ERİKLİ SELEK, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, serikli@ybu.edu.tr

Volkan IŞIK, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, volkani@hacettepe.edu.tr

Murat ATAN, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü, murat.atan@hbv.edu.tr

Sayfa / Pages: 241-262 387 kere |     204 kere
#6
|

Türkiye’de İşgücüne Katılma Oranının Bölgesel Belirleyicileri

Regional Determinants of Labour Force Participation Rate in Türkiye

Rüya KARCI, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü, rüya.ciftci@hbv.edu.tr

Sayfa / Pages: 263-279 390 kere |     158 kere
#7
|

Türkiye’de Sığınmacıların Sosyal Hizmetlere Erişim Deneyimleri: Nitel Bir Araştırma

The Experiences of Asylum Seekers in Accessing Social Works in Turkey: A Qualitative Research

Büşra KORU UZKURT, Polis Akademisi, Trafik Enstitüsü, Ulaşım Güvenliği ve Yönetimi ABD, busra.koruuzkurt@pa.edu.tr

 

 

Sayfa / Pages: 280-297 493 kere |     150 kere
© 2017 Journal of Managament and Labour
Creative Commons Lisansı