Yönetim ve Çalışma Dergisi 

Yönetim ve Çalışma Dergisi 2017 yılında yayın hayatına başlamıştır. Her yıl Haziran ve Aralık aylarında yayınlanan Dergi’de; yönetim ve organizasyon, insan kaynakları yönetimi, stratejik yönetim, yönetim ve çalışma sosyolojisi, yönetim ve çalışma psikolojisi, çalışma ilişkileri, çalışma ekonomisi, çalışma ilişkileri tarihi, işletmecilik tarihi, eşitlik ve çeşitlilik ile iş ve sosyal güvenlik hukuku konularında hazırlanmış özgün ve eleştirel çalışmaların yayınlanması öngörülmektedir.


Yıl: 2024 / Cilt: 8 / Sayı: 1 - Yönetim ve Çalışma Dergisii
#
|

KAPAK

JOURNAL COVER

Sayfa / Pages: 40 kere |     27 kere
#
|

EDITORIAL BOARD & CONTENT

KÜNYE VE İÇİNDEKİLER

Sayfa / Pages: 36 kere |     24 kere
#1
|

Türk Yükseköğretı̇mi̇nde Kadın Akademisyenlerin Liderlik Tercihleri

Gendered Choices in Turkish Higher Education Institutions

Özlem ATAY, Ankara University, Faculty of Political Sciences, Department of Management,, ozkanli@politics.ankara.edu.tr

Sayfa / Pages: 1-9 39 kere |     23 kere
#2
|

Engelli ve Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Hibe Destekleri: Bursa Örneği 2015-2023

Disabled and Former Convict Entrepreneurship Grant Support: The Case of Bursa 2015-2023

Yusuf ALPER, Bursa Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, yalper@uludag.edu.tr

Burak Faik EMİRGİL, Bursa Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, emirgil@uludag.edu.tr

Elif KARA, Bursa Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, elifkara@uludag.edu.tr

 

Sayfa / Pages: 10-34 147 kere |     39 kere
#3
|

Çatışma Kültürü ve Dedikodunun Çalışan Öznel İyi Oluşu ve Üretim Karşıtı Davranışlar ile İlişkisi: Örgütsel Sinizmin Aracı Rolü

Effects of Conflict Culture and Gossip on Employee Wellbeing and Counterproductive Work Behavior: Organizational Cynicism as a Mediator

Ayşe Nur SÖNMEZ, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi, aysnrokszr@outlook.com

Habibe Tuğba EROL KORKMAZ, Mersin Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Psikoloji Bölümü, htugbaerol@yahoo.com

Sayfa / Pages: 35-48 46 kere |     35 kere
#4
|

Olup Biteni Kaçırma Keyfi (JOMO) Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması

Validity and Reliability Study of Adapting the Joy of Missing Out (JoMO) Scale into Turkish

Zümral GÜLTEKİN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Alaçam Meslek Yüksekokulu, Ulaştırma Hizmetleri Bölümü, zumral.gultekin@omu.edu.tr

Gökben BAYRAMOĞLU, Hitit Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, gokbenbayramoglu@hitit.edu.tr

Fırat GÜLTEKİN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Alaçam Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü, firat.gultekin@omu.edu.tr

Sayfa / Pages: 49-76 41 kere |     35 kere
#5
|

Türkiye'deki Düzensiz Göçmen Emeğinin İşçi Sendikalarının Bakış Açısından Değerlendirilmesi

Evaluation of Irregular Migrant Labour in Turkey from a Labour Unions Perspective

Hakan COŞKUN, Munzur Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, hakancoskun@munzur.edu.tr

Kasım KARATAŞ, Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, kasim0607@gmail.com

Sayfa / Pages: 77-99 68 kere |     55 kere
© 2017 Journal of Managament and Labour
Creative Commons Lisansı